Hemşirelik tanıları; Azalmış kardiyak debi

azalmış kardiyak debi

 


Azalmış kalp debisi için hemşirelik müdahaleleri oluşturmanıza yardımcı olması için bu hemşirelik bakım planı kılavuzunu kullanın.


Kardiyak çıktı , kalp tarafından dakikada pompalanan kan miktarıdır Dakikadaki atım sayısı olan kalp atış hızı ile atım başına pompalanan miktarın çarpımıdır. Kardiyak output genellikle litre / dakika olarak ifade edilir.

Yaşlanma süreci ventriküllerin uyumluluğunun azalmasına neden olur ve bu da yaşlı popülasyonu kalp problemleri geliştirme riskiyle karşı karşıya getirir. Sürekli yüksek kardiyovasküler hastalık (KVH) prevalansına sahip yaşlanan bir popülasyonda, sağlık hizmetleri sistemi bu hastalara verimli bir şekilde bakma konusunda giderek artan bir zorluğun üstesinden geliyor. Hastalar acil, ayakta tedavi veya evde bakım ortamında yönetilebilir.


Nedenleri

Miyokard infarktüsü , hipertansiyon , kalp kapak hastalığı, konjenital kalp hastalığı , kardiyomiyopati, kalp yetmezliği , akciğer hastalığı, aritmiler, ilaç etkileri, sıvı yüklenmesi, sıvı seviyesinin azalması ve elektrolit dengesizliği gibi rahatsızlıklar kalp debisinin azalmasının ortak nedenleri olarak kabul edilir. 

Ek olarak, azalmış kardiyak output ile ilişkili olabilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Kalp atış hızı, ritim ve iletimde değişiklik
 • Kardiyak kas hastalığı
 • Azalmış oksijenasyon
 • Bozulmuş kasılma
 • Artan sıvı yüklenmesi
 • Artmış veya azalmış ventriküler dolum (önyükleme)


Belirti ve bulgular

Kalp debisinde bir azalma, aşağıdaki belirti ve semptomlarla karakterize edilir:


 • Anormal kalp sesleri (S 3 , S 4 )
 • Anjina, göğüs ağrısı
 • Kaygı , huzursuzluk
 • Bilinç düzeyinde değişiklik
 • Nefes darlığı, ortopne, taşipne
 • Azalan aktivite toleransı / yorgunluk
 • Azalmış kardiyak output
 • Soğuk, nemli cilt / zayıf kılcal dolum
 • Azalmış venöz ve arteriyel oksijen satürasyonu
 • Disritmiler
 • Ejeksiyon oranı% 40'tan az
 • Hipotansiyon
 • Artmış santral venöz basınç (CVP)
 • Artmış pulmoner arter basıncı (PAP)
 • Taşikardi
 • Kilo alımı, ödem, idrar çıkışında azalma


Hedefler ve Sonuçlar

 • Hastanın kan basıncı ve nabız hızı, hasta için normal parametreler dahilindedir. Nefes darlığı, senkop veya göğüs ağrısı semptomları olmaksızın hasta aktiviteyi tolere eder.
 • Hasta, pulmoner sorunlar olmadan sıcak, kuru cilt sergiler.
 • Hasta, yeterli kalp debisini elde etmek için kullanılan ilaçların yan etkilerinden uzak kalır.
 • Hasta kalp hastalığı için alınması gereken eylemleri ve önlemleri açıklayabilir.


Hemşirelik Değerlendirmesi

Kalp debisinin azalmasına yol açabilecek olası sorunları ayırt etmek ve aynı zamanda hemşirelik bakımı sırasında meydana gelebilecek herhangi bir atağı adlandırmak için değerlendirme gereklidir.

DeğerlendirmeGerekçeler
Ten rengini, sıcaklığı ve nemi not edin.Soğuk, nemli ve soluk cilt, sempatik sinir sistemi stimülasyonundaki telafi edici artışa ve düşük kalp debisi ve oksijen desatürasyonuna ikincildir.
Bilinç seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin.Azalan serebral perfüzyon ve hipoksi, sinirlilik, huzursuzluk ve konsantrasyon güçlüğü ile kendini gösterir. Yaşlı hastalar, düşük perfüzyona özellikle duyarlıdır.
Kalp atış hızı ve kan basıncını değerlendirin.Çoğu hastada telafi edici taşikardi ve azalmış kalp debisine yanıt olarak önemli ölçüde düşük kan basıncı vardır.
Kapiler doldurma dahil olmak üzere nabzı kontrol edin.Düşük atım hacmi ve kalp debisinde zayıf nabızlar mevcuttur. Kapiler yeniden dolum bazen yavaştır veya yoktur.
Sıvı dengesini ve kilo alımını inceleyin. Hastayı kahvaltıdan önce düzenli olarak tartın. Ödemi kontrol edin.Riskli düzenleyici mekanizmalar sıvı ve sodyum tutulmasına neden olabilir. Vücut ağırlığı, sıvı veya sodyum tutulmasının aldığı çıkardığı takibinden daha hassas bir göstergesidir.
İdrar çıkışını kaydedin. Hastanın ne sıklıkla idrar yaptığını belirleyin.Böbrek sistemi, suyu tutarak düşük kan basıncını dengeler. Oligüri, azalmış renal perfüzyonun klasik bir belirtisidir.

Solunum hızı, ritmi ve nefes seslerini not edin.  Sığ, hızlı solunum, azalmış kalp debisinin özellikleridir. 


Hem dinlenme sırasında hem de aktivite sırasında ve sonrasında nabız oksimetresi ile oksijen satürasyonunu değerlendirin.Oksijen satürasyonundaki bir değişiklik, azalmış kalp debisinin en erken belirtilerinden biridir. Hipoksemi, özellikle aktivite ile yaygındır.
Göğüs ağrısı semptomlarını kontrol edin.Düşük kalp debisi, miyokardiyal perfüzyonu daha da azaltarak göğüs ağrısına neden olabilir.
Yorgunluk ve azalan aktivite toleransı raporlarını değerlendirin.Yorgunluk ve efor dispnesi, düşük kalp debisi durumlarında yaygın sorunlardır. Hastanın tepkisinin yakından izlenmesi, aktivitenin optimal ilerlemesi için bir kılavuz görevi görür.
Hız, ritim ve ektopi için elektrokardiyogramı (EKG) izleyin.Kardiyak disritmiler düşük perfüzyon, asidoz veya hipoksiden kaynaklanabilir. Taşikardi, bradikardi ve ektopik atımlar, kalp debisini daha da tehlikeye atabilir. 

Hastayı ilaçlar, aktivite seviyesi ve diyet dahil olmak üzere tıbbi rejimi anlamak ve bunlara uymak için değerlendirin.Bu, hastanın kendi tıbbi durumunda işbirliğini teşvik eder.
CPR kullanımı dahil acil durum planını belirleyin.Azalmış kalp debisi yaşamı tehdit edebilir.


Hemşirelik müdahaleleri

Aşağıda, hemşirelik bakım planlarınızı yazmak için kullanabileceğiniz, azalmış kalp debisi için terapötik hemşirelik müdahaleleri yer almaktadır :

MüdahalelerGerekçeler
Giriş ve çıkışı kaydedin. Hasta akut hastaysa, saatlik idrar çıkışını ölçün ve çıkıştaki düşüşleri not edin.Azalmış kalp debisi böbreklerin perfüzyonunun azalmasına ve bunun sonucunda idrar çıkışının azalmasına neden olur.
Ön yükü yüksek olan hastalar için, sıvıları ve sodyumu order edildiği gibi sınırlayın.Sıvı kısıtlaması, hücre dışı sıvı hacmini ve kalp üzerindeki talepleri azaltır.
IV hatları dahil olmak üzere sıvı alımını yakından izleyin. Order edilirse sıvı kısıtlamasını koruyun.Kalp debisi azalmış hastalarda, kötü işleyen ventriküller, artan sıvı hacimlerini tolere edemeyebilir.

Periferik nabız kalitesinin azalması, soğuk ve nemli cilt ve ekstremitelerin azalması, solunum hızının artması, paroksismal noktürnal dispne veya ortopne varlığı, artmış kalp hızı, boyun ven distansiyonu, azalmış bilinç seviyesi dahil olmak üzere kalp yetmezliği ve azalmış kalp debisi semptomlarını yakından izleyin ve ödem varlığını kontrol edin.Bu kalp yetmezliği semptomları ilerledikçe, kalp debisi azalır.
Göğüs ağrısına dikkat edin. Lokasyon, radyasyon, ciddiyet, kalite, süre, mide bulantısı gibi ilişkili şikayetleri ve hızlandırıcı ve hafifletici faktörleri belirleyin.Göğüs ağrısı / rahatsızlığı genellikle kalbe yetersiz kan gitmesini düşündürür ve bu da kalp debisini tehlikeye atabilir. Kalp yetmezliği olan hastalar göğüs ağrısı çekmeye devam edebilir veya yeniden enfarktüs geçirebilir.
Göğüs ağrısı varsa, hastayı yere yatırın, kalp ritmini izleyin, oksijen verin, ağrı için ilaç verin ve doktora bildirin.Bu eylemler, koroner arterlere oksijen dağıtımını artırabilir ve hasta prognozunu iyileştirebilir.
Kardiyak monitör takibine alın; disritmileri, özellikle atriyal fibrilasyonu izleyin.Kalp yetmezliğinde atriyal fibrilasyon yaygındır.
Laboratuvar verilerini, özellikle potasyum dahil arteriyel kan gazlarını ve elektrolitleri inceleyin.Hasta kardiyak glikozitler alıyor olabilir ve hipokalemide toksisite potansiyeli daha fazladır; Diüretik kullanımı nedeniyle kalp hastalarında hipokalemi yaygındır.
Tam kan sayımı, sodyum seviyesi ve serum kreatinin gibi laboratuvar testlerini izleyin.Rutin kan çalışması, kalp yetmezliğinin etiyolojisi ve dekompansasyonun boyutu hakkında fikir verebilir. İlerlemiş kalp yetmezliğinde sıklıkla düşük bir serum sodyum seviyesi gözlenir ve kötü bir prognostik işaret olabilir. Serum kreatinin seviyeleri, şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda böbreklere perfüzyonun azalması nedeniyle yükselecektir. Kreatinin, ACE inhibitörleri nedeniyle de yükselebilir.
Yan etkilere ve toksisiteye dikkat ederek ilaçları belirtildiği gibi uygulayın.Etiyolojik faktörlere bağlı olarak, yaygın ilaçlar arasında dijital tedavi, diüretikler, vazodilatör tedavisi, antidizritmikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve inotropik ajanlar bulunur.
EKG ve göğüs röntgeni sonuçlarını inceleyin.EKG, aort darlığı veya kronik sistemik hipertansiyonu gösteren önceki MI'yı veya sol ventriküler hipertrofi kanıtını ortaya çıkarabilir. Röntgen, pulmoner ödem, plevral efüzyonlar veya dilate kardiyomiyopatide veya büyük perikardiyal efüzyonda bulunan genişlemiş kalp silueti hakkında bilgi sağlayabilir.
Aşağıdaki gibi yeterli havalandırma ve perfüzyon sağlayın:
Hastayı yarı Fowler'a, yüksek -Fowler' pozisyonuna yerleştirin.Nedeni aşırı sıvı olduğunda ön yükü ve ventriküler dolumu azaltmak için dik konum önerilir.
Hastayı sırtüstü yatırınHipovolemi için, sırtüstü pozisyonlama venöz dönüşü artırır ve diürezi destekler.
Oksijen tedavisini belirtildiği gibi uygulayın.Yetersiz kalp, artan oksijen taleplerine cevap veremeyebilir. Oksijen satürasyonunun% 90'dan büyük olması gerekir.
Akut olaylar sırasında, hastanın yatak istirahatinde kalmasını sağlayın veya kalp debisini tehlikeye atmayan aktivite seviyesini koruyun.Şiddetli kalp yetmezliğinde, aktivitenin kısıtlanması genellikle geçici telafiyi kolaylaştırır.
Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, digoksin ve karvedilol gibi beta blokerleri gibi kardiyak ilaçları uygulamadan önce kan basıncını, nabzı ve durumu izleyin. Kalp atış hızı veya tansiyon düşükse doktora bildirin.Hemşirenin, kalp ilaçlarını uygulamadan önce hastanın mevcut ilaçları ne kadar iyi tolere ettiğini değerlendirmesi gerekir; ilaçları doktor order olmadan vermeyin. Kan basıncı veya nabız hızı düşmüş olsa bile hekim ilaçların uygulanmasına karar verebilir.
Bağırsak işlevini izleyin. Order edildiği gibi dışkılama kolaylaştırıcılar sağlayın. Hastaya dışkılama sırasında zorlanmamasını söyleyin.Azalan aktivite kabızlığa neden olabilir. Dışkılama sırasında Valsalva manevrasına neden olan ıkınma, disritmiye, azalmış kalp fonksiyonuna ve bazen ölüme yol açabilir.

Kaygıyı azaltmak ve kalp fonksiyonunu iyileştirmek için müzik terapisi uygulayın.Müziğin kalp atış hızını, kan basıncını, kaygıyı ve kardiyak komplikasyonları azalttığı gösterilmiştir.
Hastayı, aktiviteyi artırmak ve hayatı yeniden kolaylaştırmak için eğitim, değerlendirme ve rehberli destek için kalp yetmezliği programı veya kardiyak rehabilitasyon programıyla ilişkilendirin.İyice izlenen bir egzersiz programı hem fonksiyonel kapasiteyi hem de sol ventrikül fonksiyonunu iyileştirebilir.
Aile ve hastayı hastalık süreci, hastalık sürecinin komplikasyonları, ilaçlarla ilgili bilgiler, günlük tartım ihtiyacı ve ne zaman doktora görünmenin uygun olduğu konusunda eğitin.Semptomların erken tanınması, erken problem çözmeyi ve hızlı tedaviyi kolaylaştırır.
Aileyi ev ortamında beslenme konusunda eğitin.Ev ortamına geçiş, uygunsuz beslenme gibi risk faktörlerinin yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir.
Sigarayı bırakmanın ve alkol alımından kaçınmanın önemini açıklayın.Hemşireler tarafından verilen sigara bırakma tavsiyesi ve tavsiyesi etkili olabilir ve sigarayı bırakmaya yardımcı olmak için hastalara verilmelidir.
Hastaya yaşam tarzı değişikliklerine olan ihtiyacı ve nasıl dahil edileceğini öğretin.Stres yönetimi ve sağlık eğitimi ile ilgili bilgileri içeren psiko-eğitim programlarının kalp hastalarında uzun vadeli mortaliteyi ve miyokard enfarktüsünün tekrarını azalttığı gösterilmiştir.

Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder