Sağlık mazeretine dayalı yer değişikliği (4A)Merhabalar , bu yazımızda sizlere sağlık mazeretine dayanan atamaları konu alacağım.

Sağlık BAKANLIGI ATAMA ve Yer DEGISTIRME YONETMELIGI 2020 güncel verilere bakarak bu konuya değineceğim. Ancak yönetmelik 2020 de çıkmadı elbette; sık sık değiştirilmediğinden güncel durumu aldığımı bilin isterim.

Sağlık Bakanlığı mazeret tayini Yönetmeliği olarak da gecen bir yönetmeliktir bu. Ben sayfalarca olan bu yönetmelikten sizin için ilgili bölüme değineceğim.

Tayin için sağlık raporu örneği bulabilirsem bunu da ekleyeceğim.


SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK DURUMU YER DEĞİŞİKLİĞİ


YÖNETMELİĞE TÜMDEN BAKALIM, SAĞLIK MAZERETİNE GELMEDEN ÖNCE YÖNETMELİK KİMLER İÇİN UYGUN İNCELEYELİM.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir
şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar

Ancak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarından taşra teşkilatlarına, taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliklerini,

d) Doluluk oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC’ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,

e) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliği,

f) Hizmet grubu: Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,

g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Bakanlık ve bağlı
kuruluşu personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

ğ) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde belirtilen illerin yer aldığı bölgeleri,

h) İl Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğünü,

ı) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

i) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

j) Personel: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,

Yani bu yönetmelik 4A lılar için arkadaşlar.

k) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek-2’de belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveli,

l) Standart: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları,

m)(Değişik:RG-4/4/2015-29316) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabip unvanındaki personeli,
ifade eder.


Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği


MADDE 19 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2015-29316)


Sağlık mazereti kimleri kapsar?

(1) Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, 

Sağlık mazereti için rapor nereden alınır?
üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde 

Sağlık mazereti ile nereye atanılır?
tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

(2) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve
araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.Önemli bilgi!

Sağlık, Aile Birliği ve Can Güvenliğine bağlı olarak yapılan mazeret atamaları, daha önce İl Müdürlük emrine yapılmakta iken bu ibare yürürlükten kaldırılmıştır.  Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri , tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanmakta idiler. Tercihleri alınarak ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ne kadar süre ile atanacağım?

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.

Hangi dönemlerde atama talep edeceğim?

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir." hükümlerince Sağlık mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.

Yorumlar

  1. Eşim kalp nakli oldu . Süresiz %70 sağlık kurulu raporu var aynı zamanda kamu personeli ben 3+1 ebe olarak ağrıya atandım buluduğum hastanede tahlilleri yapılamıyor ben nasıl tayin isteyebilirim bir yıl beklemem mi gerekiyor

    YanıtlayınSil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder