Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans


HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programının amacı; yaşam boyu öğrenme prensipleri doğrultusunda, intrauterin yaşamdan ölüme kadar olan yaşam döngüsünde birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, sağlık bakım gereksinimlerine bütüncül bir yaklaşım ile sağlık hizmeti sunma, fiziki ve sosyal çevreyi olumlu hale getirmek için bilgi, beceri ve potansiyeline sahip olan profesyonel hemşireler yetiştirmektir. 

Yüksek lisans eğitim programın genel amacı öğrencilerin, öncelikle halk sağlığı uygulama alanları olmak üzere, bireyin ailenin ve toplumun yaşadığı her yerde sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi, hastalık halinde bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, halk sağlığı hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, bireyin sağlığını ailesi ve yaşadığı çevresi ile kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirebilmeleri, sağlıktan sapma durumlarında bireylere özgü bakımı planlayarak uygulama becerisi kazanmaları, halk sağlığı hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleridir.


PROGRAM HEDEFİ

• Bireyin ailenin ve toplumun yaşadığı her yerde sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi, hastalık halinde bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, 

• Halk sağlığı hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, 

• Bireyin sağlığını ailesi ve yaşadığı çevresi ile kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirebilmeleri, sağlıktan sapma durumlarında bireylere özgü bakımı planlayarak uygulama becerisi kazanmaları, 

• Halk sağlığı hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Tezli Yüksek Lisans Programı tamamlayan mezunlar toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde “hemşire”, “klinik sorumlu hemşiresi”, “eğitim hemşiresi”, “yönetici hemşire” veya “uzman hemşire” olarak ayrıca üniversitelerde “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi” olarak çalışabilirler.


PROGRAM PROFİLİ

Tezli Yüksek Lisans Programı dört yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır ve bir seminer çalışması yürütür, üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Program, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok altı yarıyılda tamamlanır. 


ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

YETERLİLİK KOŞULLARI

1. Halk Sağlığı Hemşireliğine ait kavram ve kuramlar arasındaki ilişkileri kavrar.

2. Halk Sağlığı Hemşireliğine yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemelerden ve ilgili bilimsel değerlendirmeleri takip eder. 

3. Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur. 

4. Halk Sağlığı Hemşireliği ile ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur. 

5. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında araştırma yaparak bilgi geliştirir. 

6. Diğer disiplinlerden edindiği bilgileri hemşirelik bilgileri ile bütünleştirir. 

7. Alanına özel bir konuda planlanmış bilimsel çalışmayı yürütür. 

8. Alanı ile ilgili birey, aile, grup ve toplumun sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol alır. 

9. Aile bireylerini tüm yönleri ile tanımlayabilir ve elde edilen veriler ışığında aile için yapılacak bakım planı geliştirebilir. 

10. Toplumda sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi konusunda güncel bilgiye sahip olur.

Editörün Yorumu

Halk sağlığı hemşireliğin ilk yıllarından bu güne önemini artırarak korumuş hemşirelik alanlarındandır. 

Saha dışı alanlarda, okullarda, köylerde veya sağlıklı insanların dahi sağlık konusunda takibi eğitilmesi ve sağlığın korunması alanında çalışmalar yürüten bu alan çok değerlidir.


Okul hemşireliği nin de gündeme geldiği şu dönemlerde önemi oldukça yüksek olan hemşirelik yüksek lisans bölümlerindendir. 

ALES 55 ve YDS 50 barajını koruyan bu bölümde tezli yüksek lisans bölümleri arasında önemli olan bölümlerdendir.

Mezun ve kontenjan sayısı çok olmakla birlikte alanın genişliğine bakıldığında sorun oluşturmayacak kadar geniş olduğu da görülmektedir.

Sağlığın korunması konusunda çok değerli bir bölüm olan halk sağlığı hemşireliği de tavsiye ettiğimiz yüksek lisans bölümlerindendir.
Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder