4A (KADROLU) SAĞLIK PERSONELİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİMerhaba arkadaşlar bu yazımızda gene çok sorulan il içi tayinlerden bahsedeceğim. Eş durumu, sağlık durumu hepsi içindedir.Gene yönergeler üzerinden anlatacağım....

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ YER DEĞİSTİRMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; sağlık hizmetlerinin il içinde etkin ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesi için il içinde görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı
personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Bakanlık taşra teşkilatı kadrolarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personeli kapsar.


MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.


MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
c) Yönetmelik : 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini,
ç) Personel: Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasmın (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sımfındaki personeli,
d) Hizmet Puanı: Bakanlıkta sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde hesaplanan puanı,
e) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Yönetmelikte belirlenen ilkeler doğrultusunda hazırlanan Personel Dağılım Cetvelini,
f) Standart: Bakanlık standart kadro mevzuatında belirlenen standart kadroları, ifade eder.


MADDE 5- (1) Bu Yönergedeki tüm atama ve yer değiştirmelerde;

a) Kadro imkanlarının göz önünde bulundurulması,
b) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,
c) Personelin hizmet birimleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması,
ç) PDC'de belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içinde atama yapılması,
d) Atamalarda hizmet birimlerinin ihtiyacına göre diploma, sertifıka gibi özel nitelikler aranılarak, nitelikli personel eliyle hizmet sunumunun sağlanması,
e) Başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması ilkeleri esas alınır.


MADDE 6- (1) Bu Yönerge'nin 10 uncu maddesine göre yapılacak atamalar hariç il içindeki
atamalar, Müdürlükçe yapılıp sonuçlandırılır.

(2) Atama işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ayrılış ve başlayış işlemleri yapılarak elektronik sistem üzerinden Bakanlık Merkez Teşkilatına bildirilir.

Atama dönemleri


MADDE 7- (1) İl içindeki atama dönemleri; Mayıs ve Kasım aylarıdır. Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayında, Kasım dönemi atamaları için Ekim ayında müracaatlar alınır.


Kadroların ilanı ve başvurular


MADDE 8- (1) Müdürlük, PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel tercih yaparak müracaatta bulunur. Müdürlük, tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.


Döneme bağlı kalmaksızın yapılabilecek atamalar


MADDE 9- (1) Personelin talebi üzerine, il merkezinden ilçe, belde ve köylere standart ve PDC'nin uygun olması halinde döneme bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

(2) Bulunduğu birimde standart fazlası olarak çalışan personel, PDC'nin uygun olduğu birime standart fazlası personel sayısı kadar, döneme bağlı kalmaksızın naklen atama yapılabilir. Bu fıkra kapsamındaki atamalarda, atanacak personel sayısından fazla talep olması halinde hizmet puanı en yüksek olandan, talep olmaması halinde hizmet puanı en düşük olandan başlanmak suretiyle atama yapılır.

(3) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli, kendisinin engelli olması halinde döneme bağlı kalmaksızın il içinde yer değişikliği yapılabilir.Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği


MADDE 10- (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; döneme bağlı kalmaksızın il içinde yer değiştirebilir. 

Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri Bakanlık Merkez teşkilatınca yapılır.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği


MADDE 11- (1) Ulaşım koşulları dikkate alınarak Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen
esaslara göre döneme bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılabilir.


Karşılıklı yer değişikliği


MADDE 12- (1) Aynı unvan ve branşta görev yapan personel standardın uygun olması halinde
döneme bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilir.


Resen atama


MADDE 13- (1) Görev yaptığı birimde PDC'de belirlenen sayıyı aşan personel, il merkezinde bulunanlar; öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanlar ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde diğer ilçe, belde ve köylere,

(2) Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin,

(3) Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması nedeniyle çalışan personelin, ataması, atama dönemine bağlı kalmaksızın resen yapılabilir.

(4) Bu madde kapsamındaki atamalarda, atanacak personel sayısından fazla talep olması halinde hizmet puanı en yüksek olandan, talep olmaması halinde hizmet puanı en düşük olandan başlanmak suretiyle atama yapılır.

Hizmet gereği atamalar


MADDE 14- (1) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülen personelin görev yeri döneme bağlı
kalmaksızın

(2) Bu madde kapsamında atananlar, ayrıldıkları birime iki yıl geçmeden tekrar atanamazlar.Müracaat sınırlamaları


MADDE 1 5 - (1) Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için Müdürlük naklen atama taleplerine, birim veya unvan bazında sınırlama getirebilir. Müracaat sınırlama kararları, Müdürlükçe teşkil edilecek bir komisyon tarafından alınır ve tayin döneminden önce ildeki tüm personele duyurulur.

(2) Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılış işlemleri, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. 

Ancak bu süre iki ayı geçemez.Soru ve görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.

ARKADAŞLAR MERHABA YORUMLARI YANITLAMAYA ÇALIŞIYORUM AMA O KADAR ÇOK VE KARMAŞIK Kİ BENİM DE KAFAM ÇOK KARIŞIYOR BAZEN. BU KONUDA BİR ÖNERİM VAR!!!mediforum.net de ilgili yere konu açarak sorularımızı sorar isek hem daha kapsamlı, derli toplu olur hem de daha kolay, lütfen sorularınızı vereceğim linke girerek konu açıp sorar mısınız.????


Link; Konu açılacak yerEkran görüntüsü;Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder