Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans


PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programının amacı; birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirme ve toplum içinde bakımını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı hemşireliği alanında uzman hemşireler yetiştirmektir. 


Programda öğrencilerin, öncelikle psikiyatri klinik uygulama alanları olmak üzere, bireylerin ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal sorunları olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, bireylerin genel ve ruhsal sağlığını kapsamlı olarak değerlendirebilmeleri, ruhsal hastalığı olan bireylere özgü bakımı planlayıp uygulama becerisi kazanmaları, psikososyal uygulama becerilerini ve psikiyatri hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Programın hedefi mezunun; 

a) Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede görev alabilmesi, 

b) Ruhsal bozukluğu olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirebilmesi 

c) Bireylerin genel ve ruhsal sağlığını kapsamlı olarak değerlendirebilmeleri, 


d) Ruhsal hastalığı olan bireylere özgü bakımı planlayıp uygulayabilmesi, 

e) Ulusal ve uluslar arası literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilmesi, 

Psikososyal uygulama becerilerini ve psikiyatri hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirebilmesidir.

PROGRAM PROFİLİ

Tezli Yüksek Lisans Programı dört yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır ve bir seminer çalışması yürütür, üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Program, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok altı yarıyılda tamamlanır.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

MEZUN İSTİHDAM OLANAKLARI

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı tamamlayan mezunlar toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde “hemşire”, “klinik sorumlusu”, “eğitim hemşiresi” veya “yönetici hemşire” olarak, Psikiyatri Psikonkoloji ve KLP alanlarında uzman hemşire olarak ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

YETERLİLİK KOŞULLARI

1. Birey, aile ve toplumun birincil, ikincil ve üçüncü düzeydeki ruh sağlığı gereksinimlerinin karşılanmasında bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla; kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder, 

2. Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını bilir ve uygular, 

3. Terapötik ortamı yapılandırır, hasta ile görüşme yapar, veri toplar, analiz eder ve bunun için gerekli terapötik iletişim tekniklerini kullanır, 

4. Ruhsal sorunları olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirir, 

5. Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında ulusal ve uluslararası literatürü takip eder, 

6. Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği hemşirelik alanında eğitim ve araştırma becerilerine sahiptir, 

7. Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili konularda yürüttüğü bilimsel çalışma sonuçlarını bilimsel bir toplantıda sunar ve/veya bir dergide yayınlar, 

8. Disiplinler arası ekip çalışmasına katkı verir ve sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar, 

9. Ruh sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur, 

10. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.


Editörün Yorumu

Psikiyatri hemşireliği hastane servislerinde uzmana ihtiyaç duyulan önemli bölümlerdendir.

Hematem gibi psikiyatri alanlarında çok rahat uzmanlık yapabileceğiniz bölüm görüldüğü üzere sadece hastane servislerinde değil, toplum sağlığı konusunda da ihtiyaç duyulan bir bölümdür.

Gerek toplum sağlığı gerek hastane psikiyatri klinikleri gerek uyuşturucu ile mücadele birimleri gerek yetimhaneler gibi bölümlerde halk sağlığının psikiyatri bölümünü de içeren durumlarda görev alabilmeniz muhtemeldir.

Uzman hemşire olarak psikiyatri ile ilgili alan içi alan dışı birçok kurum kuruluşta projeler geliştirebilir ve uzmanlık yapabilirsiniz.

Tavsiye ettiğimiz yüksek lisans bölümlerinden.Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder