SAĞLIK BAKANLIĞI UZMANLIK KADROLARI

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE SAĞLIK UZMANLIĞI

sağlık bakanlığıUzman memur olmak, evet arkadaşlar bu konu sağlık uzman yardımcılığı konusunda dır. 

Sağlık uzman yardımcısı kimler olabilir, 
neler gereklidir, 
sınavı nasıldır, 
başvuru nasıl yapılır gibi konulardan bahsedeceğiz.

Sağlık uzman yardımcıları maaşları yüksek mesleklerdir. Ayrıca prestijlidir. Alımı da bakanlıkça yapılan sınavlarla belirlenir. Farklı meslek guruplarından sağlık uzman yardımcısı alımı yapılabilir. Bu meslek gurupları genel olarak belirli olsa da sınav döneminde ayrıca kontenjanları ile birlikte açıklanmaktadır.

Sağlık uzman yardımcılığı aslında Sağlık uzmanı olabilmek için ön eğitimdir. Şimdi bu aşamaları tek tek inceleyelim. Bir hemşire mezun olunca nasıl sağlık uzmanı olabilir veya olabilir mi? bakalım.Sağlık uzman yardımcılığı sınavına kimler girebilir?
Sınavın başvuru şartları; 

- 657 sayılı devlet memurları kanununun genel şartlarını taşıyor olmak. Yani memur iseniz sorun yok değilseniz memur olabilmenize engel bir durum olmamak.

- En az lisans mezunu olmak.

- KPSS den geçerlilik süresi devam eden en az 70 puan almış olmak.

- 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Genel şartlar bunlardır. Yayınlanan dönemde ekstra şartlar eklenebilir ama genel olarak bu şartlar yeterlidir.

Hangi Lisans Bölümleri Kabul edilir;

Mezun olunan lisans bölümleri dönemsel olarak değişiklik gösterse de şunları içermektedir;

- Hukuk- Siyasal bilimler, İktisat, İşletme

- Sağlık İdaresi, Sağlık yönetimi,  Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği

- İnşaat Mühendisliği

- Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

- Elektrik - Elektronik Mühendisliği

- Çevre, Makine, Endüstri, Harita, Metalürji ve malzeme, Biyomedikal mühendislikleri

- Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı

- İstatistik

- Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunları

- İletişim Fakültesi mezunlarıHemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

- Fen Fakültesi/Fen Edebiyat Fakültesi (Fizik -Kimya - Biyoloji)

- Eğitim Fakültesi Ölçme Ve Değerlendirme

- Sosyoloji

- Bilgi ve Belge Yönetimi

- Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

- Bankacılık ve Finans

- Ekonometri

Bu bölümlerden mezun olanlar içerisinden ihtiyaca göre sınav yapılarak Sağlık uzman yardımcısı alınmaktadır.

Sınavdan Nasıl Haberdar Olacağız;


Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınıfı, kadro derecesi, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı ve içeriği başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan ve tirajı en yüksek olan ilk beş gazeteden en az birinde yayınlanmak, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesi gibi basın yayın kuruluşlarından ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler;


- Başvuru formu

- T.C kimlik numarası beyanı

- Adli sicil kaydı

- Kpss puanını gösterir belge

- Görevi yapmaya engel akıl sağlığı ile ilgili hastalığı olmadığına dair belge

- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Diploma aslı

Bu belgeler bakanlığa şahsen veya posta yoluyla iletilmelidir.Sınava Çağrılacak Adaylar Nasıl Belirlenir;


- Yazılı sınav yapılacağı dönemlerde açılan kadronun 20 katı kadar aday,

- Sadece sözlü sınav yapılacak ise açılan kadronun 4 katı kadar aday sınava çağrılır.

- Bu adaylar KPSS puanlarına göre sıralanıp ilk 20 veya 4 aday çağrılır.

Sınavlar Nasıldır


- Yazılı sınav ya bakanlıkça yada Ösym tarafından yapılır test olarak yapılır.

- Yazılı sınav sorularının %60 kadarı adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili olur, %20'si genel kültür genel yetenek konularından olur ve son olarak %20'si Bakanlık görev alanı ile ilgili sorulardan oluşur.

- Yazılı sınavdan başarılı sayılabilmeniz için 70 barajını geçmeniz gerekir.

- Sözlü sınav yapılacak olması halinde, yazılı sınav sonucuna göre adaylar sözlü sınava çağrılır.

- Yapılan sınavlar sonucunda ortalama puanları yüksek olan adaylardan başlamak üzere kadro sayısınca aday ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilir.

Kazanan Adayların Atama İşlemleri

- Atamalar bakanlıkça yapılır.

- Size verilen süre içerisinde göreve başlamanız gerekmektedir. Aksi halde atamanız geçersiz sayılır.

- Ayrıca atama hakkınızdan vazgeçebilirsiniz.

Sağlık Uzman Yardımcılığı Eğitimi

- Sağlık Uzman yardımcılığı eğitim süresi en az üç yıldır.

- Sağlık Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli eğitimlerden geçirilir.

- Bu süreçte;

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Alanları ile ilgili stratejik belgeleri hazırlamaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye, yönelik çalışmalarda bulunurlar.

- Bakanlık politikaları ve görevleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan, süresi dört aydan az on iki aydan çok olmamak üzere içeriği hizmet birimlerinin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur.

- Uzman yardımcıları, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir program çerçevesinde görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen en çok üç hizmet biriminde doksan günü geçmemek üzere rotasyona tabi tutulabilirler.

Sağlık Uzman Yardımcılığının Tez jürisi


- Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur.

- Tez jürisi, Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı veya hizmet birimi amirinin başkanlığında ilgili hizmet birimi amiri, yardımcısı, daire başkanı, sağlık uzmanı ile tez alanlarından iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

- Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

Sağlık Uzman Yardımcılarının Tez Konusu

- Sağlık hizmetleri genel müdürlüğünce Bakanlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir tez konusu listesi oluşturulur.- Tez jürisi bu listeden konuları seçer ve sağlık uzman yardımcılarına tebliğ eder.

- İki yılını tamamlayan sağlık uzman yardımcıları bu listeden tez konusu seçer ve jüriye bildirir.

- Tez jürisi ile karşılıklı belirlenen konu sağlık uzman yardımcısının tez konusu olur.

Uzmanlık Tezi

- Belirlenen tez konusu için 12 ay tez hazırlama süresi verilir.

- 12 ay içerisinde Sağlık uzman yardımcısına başka görev verilmez.

- 12 ay sonra sağlık uzman yardımcısı hazırladığı tezi amirine sunar.

- Süresi içerisinde sunulamayan tezler için 6 ayı geçmemek koşulu ile ek süre verilir.

- Tez jürisine gönderilen tez en geç 2 ay içinde incelenir.

- Bu incelemenin ardından 1 ay içinde tezini savunması için sağlık uzman yardımcısı çağrılır.

- Sağlık uzman yardımcısı belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve soruları cevaplar.

- Tez jürisi her biri 100 puan üzerinden değerlendirme notu verir, verilen not ortalaması 70 ve üzeri olan tez geçerli sayılır.

- Tezi savunamayan yada kalan sağlık uzman yardımcılarına tekrar 6 ay ek süre verilir.

Yeterlilik Sınavı

- Tezin kabulünün ardından en geç altı ay içerisinde yeterlilik sınavına girilir.

- Bakanlığın görev alnına giren ve sınavdan iki ay önce belirtilen konulardan yazılı ve sözlü olarak yapılır.

- 70 ve üzeri puan geçerli sayılır.- Yetersiz olanlar ve sınava giremeyenlere bir yıl içinde bir sınav hakkı daha verilir.

SAĞLIK UZMANI

- Yeterlilik sınavında başarılı olunması durumunda, 

- Yeterlilik sınavından sonraki en geç 2 yıl içinde yabancı dil puanı asgari C düzeyinde almak koşulu ile, sağlık uzmanı olarak atanılır.

Sağlık Uzmanı Olma Hakkı Kaybetme

- Verilen ilave sürelerde tezini yazamama

- Tezini ilave süreye rağmen savunamama

- Yeterlilik sınavının ikinci hakkında dahi geçememe

- İngilizce yeterli puanı yeterlilik sınavından sonra 2 yıl içinde alamama

Durumlarında tüm haklarınızı kaybeder memurluğa dönersiniz.

Sağlık Uzmanı ve Sağlık Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?Sağlık Uzmanı ve sağlık uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Görev yaptığı hizmet biriminin sağlık politikaları, strateji, plan, ilke, amaç ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,
b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,
c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma önerileri geliştirmek,
ç) Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak, görüş oluşturmak,
d) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak,
e) Yukarıda belirtilen görevler ile benzer görevleri yerine getirmek,
f) Bakanlıkça verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.


Sağlık Uzmanları, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.


Sağlık Uzmanları, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak mevzuat, politika ve strateji önerilerine yönelik tebliğ ve projeleri eğitimde sunarlar.


Sağlık Uzmanları verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı birim amirine ve daire başkanına karşı, uzman yardımcıları da birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirine ve daire başkanına karşı sorumludurlar.


Sağlık Uzmanları, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla eğitime tabi tutulabilirler.

 Evet arkadaşlar detaylı bir şekilde yazdım. Anlamadığınız yerleri sorun. Bir hemşire nasıl sağlık uzmanı olur aşama aşama görüyoruz.

KPSS den 80-90 almış arkadaşlar hemen bir hastaneye atanmak yerine böyle güzel kariyerleri bir düşünsünler.

Bu bilgiler altın niteliğinde siz yapmazsanız o yapmazsa bu yapmazsa kim yapacak.

Benim gözümde hepiniz birer Sağlık uzmanısınız.

Ayrıca maaşlarına değinmiyorum bile çok kaliteli maaşlar alırsınız.

Yorumlar

 1. Ben şu an sağlık yönetimi okuyorum 3. Sınıf sağlık uzmani olmak istiyorum 657 memurum kpss şart mi ayrıca gelecek yıl mezun olabilecek durumda iken sınava girebilir miyim mezun olduğum yıl muhtemelen yaş sınırına takilicam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kpss şart, sınava girebilmek için mezuniyet belgeniz istenebilir.

   Sil
 2. uzmanlikta yabanci dil 70 puan sarti araniyor ya yds sinavi mi oluyor bu ? ve kursa gidip ingilizce ogrenmek sart mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yabancı dil şartı işe yds dir . Yukarıda bahsettiğimiz 70 yabancı dil değil ama. Yds den 70 almak için kursa giden de var gitmeden alan da var bu size bağlı.

   Sil
 3. uzmanlikta yds yi halledemezsek duz memurluga (vhki vb ) memurluk kadrosuna mi düşürüyorlar

  YanıtlaSil
 4. 3+1 sözleşmeli Sağlık Teknikeriyim. Sağlık Yönetimi bitirdim, lisans KPSS hazırlanıyorum. Uzman yardımcılığı alımı açtığında KPSS lisan puanım ile başvurabiliyormuyum? Sözleşmeli Sağlık memuru giremez, YDS olmadan giremez vs. Şartları varmı?

  YanıtlaSil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder