İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans


İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programının amacı; yaşam boyu öğrenme prensipleri doğrultusunda, yaşamın başlangıcından ölüme kadar olan yaşam döngüsünde hastalıkların fizyopatolojisini, etiyolojisini ve risk faktörlerini bilen, kronik hastalıklardan korunmaya karşı önlemler alan ve uygulayan, hemşirelik süreci doğrultusunda hastanın gereksinimlerini tanımlayan, bakım planı yapan hemşireler yetiştirmektir. 


Ayrıca birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, sağlık bakım gereksinimlerine uygun bütüncül bir yaklaşım ile sağlık hizmeti sunma bilgi, beceri ve potansiyeline sahip olan profesyonel hemşireler yetiştirmektir.
Yüksek lisans eğitim programın genel amacı; öğrencilerin evrensel değerler çerçevesinde hemşirelik bakımını planlayabilen ve yürütebilen, kanıta dayalı bakım verebilen, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık, en iyi bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik bilgi ve becerisine sahip, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş, mesleki uygulamalarında teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, sorumluluk üstlenebilen, sağlık politikalarına yön verebilen, üretken uzman hemşireler yetiştirmektir. 

PROGRAMIN HEDEFİ

• İç Hastalıkları Hemşireliği alanında kazandığı bilgiyi uygulamaya yansıtabilen, 

• Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak bilgiyi değerlendirebilen, 

• Kişisel gelişim ve bilgiye ulaşmada etik ilkeleri benimsemiş, 


• Eleştirel bakış açısı ile toplum sağlığı ve mesleki sorunlara duyarlı uzman hemşireler yetiştirmektir.

ÇALIŞMA ORTAMI

İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı tamamlayan mezunlar hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde “hemşire”, “klinik sorumlu hemşiresi”, “eğitim hemşiresi”, “yönetici hemşire” veya “uzman hemşire” olarak ayrıca üniversitelerde “Araştırma Görevlisi” veya “Öğretim Görevlisi” olarak çalışabilirler.

PROGRAM PROFİLİ

Tezli Yüksek Lisans Programı dört yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır ve bir seminer çalışması yürütür, üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Program, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde ilgili alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

YETERLİLİK KOŞULLARI

1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak İç Hastalıkları alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir 

2 İç hastalıkları hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir

3 İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir 

4 İç hastalıkları hemşireliği alanında karşılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme 

5 İç hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve liderlik yapabilir 

6 İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir 

7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır 

8 İç hastalıkları hemşireliği alanında gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır 

9 İç hastalıkları hemşireliği alanında strateji, politika ve uygulama planı geliştirir. Elde dilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 

10 İç hastalıkları hemşireliği alanında ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir . 


Editörün Yorumu

İç hastalıkları hemşireliği de saha hemşireliğinin bel kemiği konumunda olan hemşirelik bölümlerindendir.

Bu bölümü bitiren hemşireler hastanelerin dahiliye servislerinde uzman hemşire olarak çalışabilir, ayrıca klinik sorumlusu olabilirler.

Sağlığın iyileştirilmesi yönünde çok yönlü çalışmalar yürütmek amacıyla uzmanlaşmış hemşireler sahada aktif görevlerini yerine getirmek konusunda zorluk çekmeyecektir.

Ayrıca eğitim hemşiresi olabilirler ve özel sektörlerde diyabet eğitiminden hasta eğitimine özel hasta takibinden bakımına çok çeşitli uzmanlık alanlarında çalışabilirler.

Doktoraya devam edebilirler yada akademik kadrolarda kendilerine yer bulabilirler.

İç hastalıkları hemşireliği tavsiye ettiğimiz yüksek lisans bölümlerindendir.
Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Archive

İletişim Formu

Gönder