SAĞLIK KABİNİ SAHİBİNDEN SAĞLIK KABİNİ AÇMAK

SAĞLIK KABİNİ NASIL AÇILIR - SAĞLIK KABİNİ KAZANCI


sağlık kabini

Bir meslektaşımız sağlık kabini konusunda bizden yardım ve bilgi istedi. Bizde konuyu enine boyuna düşünürken, sağlık kabini olan bir meslektaşımıza başvurduk.


Sağlık kabini nasıl açılır, içerisinde neler yapılır, memurlar açabilir mi, açtık diyelim kazanır mı? gibi sorular yönelttik kendisine ve sizin için bunları yazmaya karar verdik.

Yönetmeliğe göre yapmanız gerekenleri yazdıkça yeri geldiğinde sağlık kabini işleten meslektaşımıza sorularda soracağız.

Her zaman ki gibi yazımız yönetmelikler ile ilerleyecek ve meslektaşımızın tecrübeleri yazımızı süsleyecektir. İyi okumalar.


SAĞLIK KABİNİ

Mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) hangi usul ve esaslar çerçevesinde sağlık kabini açıp işletebilecekleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1. Mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip olup bu hak ve yetkiyi kullanmak isteyen ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tek başlarına veya yalnızca söz konusu hak ve yetkiye sahip meslektaşları ile ortaklık halinde sağlık kabini açabilirler.

Ebe, hemşire ve sağlık memurlarından bir üst eğitim görerek tıbbi teknolog ve benzeri diğer unvanları alanların sağlık kabini açmak suretiyle mesleklerini serbest olarak icra edebilmelerinde,yalnızca ebelik hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki ilk eğitimleri ve bu eğitimin kendilerine tanıdığı mesleki hak ve yetkiler dikkate alınır.

2. Birinci maddede belirtilen hak ve yetkiyi kullanmak isteyen kamu personeli ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar), tıpkı hekimler gibi, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde hareket edilmek kaydı ile , sağlık kabini açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilirler.

Hocam siz hangi bölüm mezunusunuz?

- Öncelikle merhaba, ben Ahmet S... bu mesleği 4 yıldır yapıyorum. Toplum sağlığı mezunu olan bir sağlık memuruyum.


3. Yukarıdaki 2. inci maddede belirtilen kamu personeli ebe, hemşire ve sağlık memurlarından (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlarından) mesleğini ortaklık halinde icra etmek isteyenler olur ise ,bunların 657 sayılı kanuna tabi “Devlet memuru” statüsünde olanlarının durumlarının 657 sayılı Kanunun 28. inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. (Bu husus ile ilgili olarak Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 29.11.1996 tarih ve 9243/4361 sayılı görüşü Ek-7’de sunulmuştur.)

Devlet memurları sağlık kabini açabilir mi?

4. Sağlık kabini açmak suretiyle mesleğini serbest olarak icra etmek isteyen kamu personeli ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar), ancak görev yaptıkları kamu kuruluşunun bulunduğu belediye, belde veya köy veyahut ikamet etmesine yetkili amir tarafından izin verilen yerleşim yeri sınırları içerisinde, tek başlarına veya yalnızca söz konusu hak veya yetkiye sahip meslektaşları ile ortaklık halinde, sağlık kabini açabilirler.

5. Ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tarafından mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere sağlık kabini açmak için yapılan başvuru, açılma izni düzenlenmesi işlemleri ile işleyiş ve denetim ile ilgili usul ve esaslar belirtilmiştir.

Sağlık Kabini Açmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?


A.Sağlık kabini açmak için başvuru, sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip meslek mensubu tarafından İl Sağlık Müdürlüğünce başkaca ek ve farklı bir düzenleme getirilmemiş ise İl Sağlık Müdürlüğüne, sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı aracılığı ile yapılır. Sağlık kabini açmak için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:

a. Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi,

b. Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait),

c. Noter onaylı nüfus kağıdı örneği,

d. 4 adet vesikalık fotoğraf,

e. İkametgah belgesi,

f. Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge,

g. Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge,

h. Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi,

i. Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi (Ek-4’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinden oluşturulacaktır.)

j. Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi (Ek-5’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Sunulabilecek Hizmetler Listesinden oluşturulacaktır.)

k. Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,

l. Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe,hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler,

m. Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe.

B. Sağlık kabininin ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tarafından ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda, yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde sayılan başvuru belgeleri söz konusu her bir ebe, hemşire ve sağlık memuru için ayrı ayrı istenir. Ancak, bu belgeler sağlık kabini adına düzenlenen tek bir dosyada birleştirilir.

Değerlendirme

C. Başvurunun değerlendirilmesine yönelik işlemler istenilen belgeleri tamamlanmış başvuru dosyasının İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettiği tarihi takiben 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru sahibi veya ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda, bütün sahiplerin imzasını içeren dilekçede mesul müdür olması teklif edilen ortak adına açılacak sağlık kabininin işletilmesinin uygun olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş (örneği Ek-1’de yer alan) Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi verilir. Sağlık kabininin ortaklık halinde açılmak istenmesi halinde ayrıca, Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesine ek olarak başvuruda bütün ortakların imzasını içeren dilekçede mesul müdür olması teklif edilen ortağa işyeri mesul müdürü unvanı verilerek, bu kişi adına (örneği Ek-2’de yer alan) Sağlık Kabini Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir. Bu belgenin veya belgelerin dışında, sağlık kabininde mesleğini serbest olarak icra edecek başvuru sahibine ve ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda ise bütün ortaklar adına ayrı ayrı olmak üzere (örneği Ek-3’de yer alan) Çalışma Uygunluk Belgesi düzenlenir. Mesul müdürün sorumluluğu, diğer ortakların sundukları sağlık hizmetlerinin dışındaki, sağlık kabininin işleyişi ile ilgili mevzuatta belirtilen bütün hususlar ile doğrudan kendisinin sunduğu sağlık hizmeti ile ilgili hususları kapsar.

Sağlık Kabini Kapatma

D. İşyeri sahipleri tarafından sağlık kabininin faaliyetine son verilmek istenmesi halinde, söz konusu talebin İl Sağlık Müdürlüğüne bir iş günü öncesinde ilgili Sağlık Ocağı aracılığı ile işyeri sahipleri tarafından dilekçe ve ekinde söz konusu sağlık kabini için düzenlenmiş Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi, Çalışma Uygunluk Belgesi veya Belgeleri varise Sağlık Kabini Mesul Müdürlük Belgesi’nin asılları ile birlikte bildirimde bulunulması zorunludur.

Kaç Sağlık Kabini Açılabilir?

E. Ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) sağlık mevzuatında yer alan genel hükümler gereğince, birden fazla sağlık kabini açarak mesleklerini serbest olarak icra edemezler. Yine aynı mevzuat hükümleri gereğince, mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personelinin bizzat başkaca bir işyeri açmak suretiyle her türlü ticaret yapması yasaktır.

Sağlık Personeli Çalıştırılabilir mi?

F. Sağlık kabini ebe, hemşire ve sağlık memurunun (toplum sağlığı bölümünden mezun olanın) tek başına yada sayılan sağlık personelinin ortaklık halinde açabileceği bir özel sağlık kuruluşudur. Sağlık kabinlerinde sağlık hizmeti sunmak üzere, sağlık kabini sahibi veya sahipleri dışında başkaca sağlık personeli çalıştırılamaz. Sağlık kabinlerinde, sağlık kabininin sahibi veya ortaklık halinde açılmış olması durumunda sağlık kabininin sahiplerinden en az birisinin bulunmadığı sürelerde, her ne gerekçe ile olursa olsun, sağlık hizmeti sunulamaz.

Sağlık Kabinlerinde Ne Yapılabilir?

G. Sağlık kabinlerinde, sağlık kabini sahibi veya sahiplerince hekim tarafından tanımlanmamış uygulamalar ile ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) meslek kanunlarında belirtilmiş olan yetkilerin dışında uygulamalarda bulunulamaz. Sağlık kabinlerinde sunulabilecek hizmetler Ek-5’te yer alan listede belirtilmiştir.

H. Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) meslek kanunlarında belirtilmiş olan yetkileri çerçevesinde kişilere yönelik olarak sunacakları evde bakım hizmetleri ile ilgili mesleğin serbest olarak icrası kapsamında yer aldığından, bu tür hizmetlerin de, hizmeti sunan sağlık personelinin işlettiği sağlık kabini aracılığı ile sunulması esastır. Söz konusu hizmetler de, sağlık kabininde sunulan diğer hizmetler gibi, bu Genelgede belirtilen kayıt ve diğer hükümlere tabi tutulur.

I. Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve yapılan her türlü uygulamanın, en geç uygulamayı takiben, işleneceği protokol defterinin bulundurulması zorunludur. Adli özellik arzeden her türlü müdahalenin en yakın kolluk kuvveti birimine bildirilmesi zorunludur. Protokol defterinde; müdahale yapılan kişinin adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, açık adresi, yapılan müdahaleye kimin karar verdiği ve karar veren kişinin adı, soyadı, düzenlediği belgeye ait bilgiler ile yapılan müdahalenin tarihi, kapsamı ve önerilenler yer almak zorundadır.

Denetim

J. Sağlık kabinlerinde, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimler ve bu denetimlerde kullanılan teftiş defterleri saklı kalmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve yapılacak denetim sonuçlarının işleneceği denetim defterinin bulundurulması zorunludur.

K. Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmiş bütün belgelerin görünür bir yerde asılı olarak bulundurulması zorunludur.

L. Sağlık kabini sahibine veya ortaklık halinde açılması durumunda bütün ortaklara ait diploma asıllarının görünür bir yerde asılı olarak bulundurulması zorunludur.

Malzemeler

M. Sağlık kabinlerinde başvuru sırasında beyan edilen tıbbi malzemenin haricinde başkaca tıbbi malzeme bulundurulamaz. Sağlık kabinlerinde verileceği başvuru sırasında beyan edilen hizmetlerin dışında başkaca bir hizmet sunulamaz.Her iki hususta bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığında bunun söz konusu sağlık kabini sahibi veya sahipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi ve izin alınması zorunludur. Sağlık kabinlerinde bulundurulabilecek tıbbi malzemeler Ek-4’de ve sunulabilecek hizmetler Ek-5’de yer alan Liste’de belirtilmiştir.

N. Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğünün (Bakanlık tarafından öneri olarak hazırlanan ve Ek-6’da yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek İlaçlar Listesi’ni ve yörenin koşullarını dikkate alarak) listesini ve miktarlarını belirleyeceği ve Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) meslek kanunlarında belirtilmiş olan yetkiler çerçevesinde yalnızca yaptıkları müdahaleye bağlı olarak ortaya çıkabilecek acil durumlarda kullanılmak amacıyla, acil ilaçların eksiksiz olarak bulundurulması zorunludur. İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenen listede yer alan ilaçların dışında başkaca bir ilaç, aşı, serum ve benzeri ürünlerin sağlık kabinlerinde bulundurulması ve satılması yasaktır. Sağlık kabinlerinde bulundurulacak ilaçlar sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerinin bağlı olduğu sağlık ocağı hekimince düzenlenecek reçete karşılığı eczanelerden temin edilir. Bu amaçla düzenlenmiş reçeteler sağlık kabininde saklanır ve bu ilaçların kullanımına yönelik bilgiler protokol defterine işlenir.

Tabela Reklam

O. Sağlık kabinlerine ait binanın dış cephesinde yer almak üzere kullanılabilecek olan tabelalarda aşağıdaki hususlara uyulur.


a. Tabelada, işyerinin adı “..............Sağlık Kabini” olarak yer alır. İşyerine bunun dışında unvan verilemez.

b. Tabelada, sağlık kabininin sahibinin veya sahiplerin unvanları ve isimleri yer alabilir.

c. Tabelada yukarıda (a) ve (b) bendlerinde yer alan bilgiler dışında başkaca bir bilgi veya işaret yer alamaz.

d. Tabelada en çok iki renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalar ile tabelaları süslemek yasaktır.

P. Sağlık kabinlerine ait binanın dış cephesinde yer alacak ve standardı yukarda belirtilen tabelaların dışında, bina dış cephesinde her ne amaçla olursa olsun, başkaca yazı ve işaret yer alamaz.

Sağlık Kabini Bölümleri

R. Sağlık kabinleri başkaca bir ticari kuruluş içerisinde veya bünyesinde yer alamaz. Bu yüzden, sağlık kabinlerinin faaliyet gösterdikleri mekan müstakil bir birim olmalıdır.

S. Sağlık kabinlerinde birbirinden ayrılmış hasta bekleme veya kabul bölümü ile ebe, hemşire ve sağlık memurunun (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) hataya yönelik müdahalelerini gerçekleştirecekleri tedavi bölümü yer alır.

Fiyat tarifesi

T-Sağlık kabini sahibi veya sahipleri yukarıda sayılanlar dışında kalan ve mevzuatta yer alan genel hükümler çerçevesinde sağlık kabininin bağlı bulunduğu il Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği diğer ek düzenlemelere uymakla zorunludur.İl Sağlık Müdürlükleri, ilin şartlarını dikkate alarak genel sağlığın ve hizmet kullanıcıların haklarının korunması amacıyla, bu Genelge’de yer almayan , asgari fiyat tarifesi ve benzeri diğer düzenlemeleri 1593 sayılı Kanun hükümlerine göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirler ve ilgililere tebliğ ederler.

Ceza ve Kapatılma

U-Sağlık kabinlerinin olağan denetimleri İl Sağlık Müdürlüğünce veya İl sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Sağlık Ocaklarınca yılda en az üç kez yapılır.Denetim sonuçları denetim defterine denetimi yapan yetkili veya yetkililer tarafından düzenli olarak işlenir.Denetimde tesbit edilen eksikliklerin tamamlanması için uygun bir süre tanınır.Tanınan süre sonunda eksikliklerin giderilmediğinin tesbiti halinde, söz konusu sağlık kabini Valilik Onayı ile süreli veya süresiz olarak kapatılır.

Devir


6.İl Sağlık Müdürlükleri, yürütülen hizmetlerin verimliliğini ve etkililiğini artırmak amacıyla ilin şartlarını dikkate alarak,bu Genelge’de tanımlanan başvuru ve açılma izni düzenlemeye yetkili mercilerin yetkilerini, İl Onayında sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle astlarına devredebilirler.Yetki devri, yetkisini devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

7.Bu Genelge’nin yayımlandığı tarihten itibaren açılacak bütün sağlık kabinleri ile faaliyet gösteren sağlık kabinlerinin bu Genelge hükümlerine uygun olması esastır.Ancak, bu Genelge’nin yayımlandığı tarihten önce faaliyete geçmiş olan sağlık kabinlerine bu Genelge hükümlerine göre düzenleme yapılabilmesi amacıyla, Genelge’nin sağlık kabini sahibi veya sahiblerinden en az birisine yazılı veya sözlü tebliği tarihinden itibaren, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 (üç) ay süre tanınır.Bu süre sonunda genelge hükümlerine uygun hale getirilmeyen sağlık kabinleri Valilik Onayı alınarak kapatılır.Bu Genelge’de tanımlanan sağlık kabini açma yetkisine sahip olmayan sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olmamış) açmış oldukları ve işlettikleri sağlık kabinlerinin faaliyetine durumun kendilerine yazılı olarak tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde son verilir.SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK
TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ 


1.Pansuman Malzemeleri

-Antiseptik solüsyonlar,sargı bezi,(çeşitli), gazlı bez ,pamuk,flaster.

2.Cerrahi Aletler ve Malzemeler

-Pens (dişli ve dişsiz),

-Penset (dişli ve dişsiz)

-Portegü (çeşitli),

-Cerrahi iğne,

-Makas,

-Bistüri sapı,

-Bistüri bıçağı,

-Turnike,

-İpek iplik,

-Katküt, (çeşitli),

3.Kuru hava sterilizatörü

4.Tromel

5.Küçük buzdolabı

6.Kapaklı küvet (çeşitli boyda)

7.İlaç dolabı

8.Pansuman masası veya arabası

9.Paravan

10.Sünnet için kullanılacak malzemeler

11.Tansiyon aleti

12.Steteskop

13.Ambu cihazı

14.Oksijen tüpü ve maskesi

15.Tek kullanımlık enjektörler (çeşitli boyda)

16.Kulak lavajı için enjektör

17.Gebe steteskopu

18.Hemoglobinometre (yalnızca gebe izlem için)

19.Bebek tartısı ve boy ölçüm cihazı

20.Müdahale masası
SAĞLIK KABİNLERİNDE SUNULABİLECEK
HİZMETLER LİSTESİ 


1.Her türlü pansuman ve küçük cerrahi müdahale

2.Her türlü enjeksiyon (İ.M, İ.V, İ.Subkutan,, İ.Dermal)

3.Serum takılması

4.Sünnet

5.Kulak lavajı

6.Acil yardım uygulamaları

7.Gebelik testi

8.Hemoglobin ölçümü (Gebe izlemde kullanılmak üzere)

9.Gebe izlem

10.Bebek ve çocuk izlem

11.Doğum (Evde müdahale)

12.Evde hasta bakım hizmetleriSAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK
İLAÇLAR LİSTESİ (*) 1.Antiallerjik ilaçlar

2.Kortizon türevi ilaçlar (Antiallerjik amaçla kullanılmak üzere)

3.Adrenalin

4.Atropin

5.Analjezikler ( Ağrı kesiciler)

6.Lokal anestezikler

7.Metherjin


(*) İl Sağlık Müdürlüklerine öneri oluşturması amacıyla hazırlanmış bir listedir.Her İl Sağlık Müdürlüğü, ilin koşullarını dikkate alarak,kendi illerine özel listelerini belirlerler.

Not: Sağlık kabini açmaya yetkili kişi, listede yeralan ilk dört ilacı, yalnızca meslek kanunlarında belirtilmiş yetkiler çerçevesinde ve Genelge tanımlanan hizmetler kapsamındaki yaptıkları müdahaleye bağlı olarak ortaya çıkabilecek acil durumlarda kullanmak amacıyla bulundururlar, bu gibi durumların dışında doğrudan kullanamazlar.Listede yeralan son dört ilaç ise, yalnızca meslek kanunlarında belirtilmiş yetkiler çerçevesinde ve Genelge’de tanımlanan hizmetler kapsamında yaptıkları müdahalelerde doğrudan kullanılabilir.Belirtilen iki durum dışında, sağlık kabini açmaya yetkili kişilerin, her ne amaçla olursa olsun,hekim kararı (reçetesi) olmaksızın doğrudan kişilere (hastalara) ilaç ve benzeri tedavi araçları uygulamaları yasaktır.


Sağlık Kabini Sahibinden Sağlık Kabini

Sağlık kabini açmaya nasıl karar verdiniz?

- Sağlık kabini çok yaygın kullanılan bir sağlık merkezi değil, günümüzde evde sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesi ile artık çok fazla kazanan birimler olmadık. Memuriyetimiz devam ederken üç ortak bu kabini işletiyoruz.

- Buna karar vermek 4 yıl önce biz acil serviste çalışırken çok fazla yoğunluk vardı. İnsanlar bizleri evlerinde iğne ve pansuman yapmaya ısrarla davet ederdi. Bizde bu işten para kazanmayı düşündük ve sağlık kabini açmaya karar verdik.

Neden üç ortak?

Öncelikle tek yapmayı düşündük arkadaşlarımız sadece iş alacaktı bizden ama sonradan sorunlar çıkar diye üçümüz de ortak olarak açtık. Çünkü memurluğumuz devam ediyor ve işte olduğumuz zamanlar diğer arkadaşımız kabinde bulunması gerektiğinden üç ortak olduk.

Ayrıca para kazanıp kazanamayacağımızı bilemediğimiz için riski üçe bölmek istedik.


Neler Yapıyorsunuz?

Yönetmelikte belirtilen tüm işlemleri yapıyoruz. Evde sağlık hizmetleri her ne kadar yaygın olsa da daha ileri ve özel hizmet almak isteyen hastalar bizleri tercih ediyorlar.

Aile hekimleri ile de anlaşmalı yani yönlendirmeli çalıştığımız oluyor. Sünnet yapmak için ilçelere ve düğünlere gidiyoruz.

Hastane bize uzak olduğu için enjeksiyon ve pansuman için kabini tercih edenler oluyor.

Evde serum taktığımız hastalarımız var, pansuman için direk evlere gidiyoruz ve yatalak hastalarımız için yatak yarası bakımı veriyoruz.

SAĞLIK KABİNİ KAZANCI

Kazançlı bir iş mi? Tavsiye eder misiniz?

Bizce kazançlı. Biz küçük bir ilde yapıyoruz bu işi ve tekiz. İlimizde tek hastane var ve konumu gereği hastane il merkezine uzak. Ayrıca ilimiz gene konumu gereği bir kısım hastaneden çok uzakta kalıyor.

Biz kabini bu uzak kalan kısıma açtık amacımız buraya hizmet getirmek. İnsanlar bir iğne yada pansuman için hastaneye gitmek yerine bizi tercih ediyorlar.

Özellikle yaşlı hastalar, hastaneye gitmek için taksi kullanması gereken özel hastalar maddi olarak taksiye verecekleri ücreti bize vererek hizmet alabiliyorlar.

Bu mantıkla kabinin konumu çok önemli, çevremizdeki aile hekimleri ile irtibat halindeyiz onlarda yeri geldiğinde bizi tavsiye edebiliyor. Yada arayıp özel hastalar için hizmet talep edebiliyorlar.

Şu an kayıtlı 30 evde bakım hastamız var. Bunun yanında günde 40 enjeksiyon ve 20-30 pansuman yapıyoruz. Hastalarımız gayet memnun.


Yetkimiz dışında hiçbir işlemi yapmıyoruz bize il sağlık müdürlüğünce verilen hizmetlerin dışına çıkmıyoruz.

2018 itibari ile aylık kazancımız 15 bin civarı oluyor.

Sorusu olan arkadaşlar buradan iletişime geçer iseler yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.


SAĞLIK KABİNİ NASIL HASTA BULURUM? NASIL BAŞLARIM? FİKİRLER!!!

Yorumlar

 1. Size ulasabilcemiz bir numara varmı acaba bizde böyle bir sey düşünüyoruz 2 hemşire bilgi almak isteriz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. iletişim kanallarını kullanabilirsiniz

   Sil
  2. hasta ve yaslı bakım bölümü nasıl iş yerlerı acabiliyor

   Sil
  3. Hocam merhaba kolay gelsin ben 1999 sağlık mezunuyum bölümüm sağlık memuru fakat görev yapmıyorum benim açma yetkim nasıl yaş önemlimi 39 yaşındayım şimdiden teşekkürler

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 2. Bizde 2 hemşire açamayı düşünüyoruz anadolu yakası pendik kaynarca tuzla gebze sizce hangisi daha mantıklı yardımcı olucak var mı acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bu konuda İstanbul'da yaşamadığım için bilgim yok. Fikri olan yazar diye düşündünüz sanırım haklısınız. Benim tavsiyem, işini iyi yapan bu işte kazanır. Enjeksiyon, pansuman yeterli sabırlı bilgi, hasta yakınını bilgilendirme ve daha birçok faktör var. Bunlar hastane yoğunluğu nedeni ile bazen yapamadığımız uygulamalar var. Hasta yakınları bunları istiyor. İhtiyaç var.

   Sil
  2. İyi gunler yer kurabildinizmi

   Sil
 3. Anestezi Teknikerliği bölümünden mezun olanlarda sağlık kabini acabiliyormu acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. att / paremedik açamaz

   Sil
  2. anestezi teknikerleri açamaz sadece ebe.hemşire ve sağlık memulrarı(toplum sağlığı) açabilir

   Sil
 4. Yeri açmak için ortalama maliyet ve att olarak açabiliyormuyuz?

  YanıtlaSil
 5. att açamaz , bu arada devlet memurları da açamaz

  YanıtlaSil
 6. Merhaba konumumuz mahalle arasında ve sağlık ocağının yanında acaba bize kazanç sağlar mı? Yada daha işlek yerler mi tercihen olmalı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Farketmez bu sizin vereceğiniz hizmetin kalitesine bağlıdır. Temiz ortam, ilgi alaka ve memnuniyet çevrede hastane olsa dahi farketmez.

   Sil
 7. Hemsire yardimcisi acabilirmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevgili meslektaş, sağlık kabini ile ilgili yönetmelik hemşire yardımcılığı ile ilgili olandan çok daha eski. Güncellenmedi de bu durumda hemşire yardımcıları ile ilgili bir madde yer almıyor. Mevcut yönetmeliğe göre açamazsın.

   Sil
 8. Merhaba, sağlık yönetimi öğrencisiyim, mezun olduktan sonra hedefim sağlık kabinesi/sağlık ocağı açmaktır(umarım buna yetkim vardır?). Yeni mezun olan biri için sizce iyi fikir midir yoksa bir risk midir? Sizce çok erken mi davranmış olurum?
  Ve son olarak; pansuman malzemeleri, ilaçlar... masraf olarak maaşınızı etkiliyor mu?
  Şimdiden çok teşekkür ederim, saygılar.

  YanıtlaSil
 9. En az kaç metkare olmalidir

  YanıtlaSil
 10. iyi günler bu ay içinde sağlık kabinimi açıcam sormam gereken bir kaç soru var iletişime nereden geçebiliriz

  YanıtlaSil
 11. Site zaten çok karışık görünüyor. Ama iletişim kısmı en yukarda rahat görünür yerde. :D

  YanıtlaSil
 12. Lise mezunu hemsire universitesi mezunu hemsire ayrımı var mi

  YanıtlaSil
 13. Saglik kabini acabilmek için baslangicta ne kadar sermaye gerekiyor acaba,evde hasta bakimi için ortagimiz olmayan hemsire arkadaslari yönlendirebiliyormuyuz yasal olarak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yasal olarak yönlendiremezsiniz. Sermaye yukardıdaki malzemeleri nereden ne kadara alacağınız, dükkanı nerede tutacağınıza göre değişir.

   Sil
 14. Koca doktor gecim sıkıntısı ceksin.hastalarin ölüm kalim her türlü sorumlulugunu devlet sirtina yıksın.6 yil okusun üstelik tip kazanmak zeka gerektirir.korkunc emek gerektirir sabir gerektirir.maddi manevi büyük sıkıntı gerektirir.adam adini yaziyor 3 soru isaretliyor 2 yada 4 yillik kiytirik kici kirik yerde güya okuyor okula gitmiyor bile gitsede bombos bir yer.tıp okumak ayri bir zorluktur.herkes giremez giremiyorda zaten..6 yil boyunca canın çıksın.eee..degeri ne bu batak ulkede.can kurtarsan ne?sabaha kadar calissan ne kararlar versen ne?aç bir tablaci saglik kabini para kir.sirumlulugunparayı zor bela sm hems olabilmis dü yok.bilgin zaten yok.düşük egitimli düşük profilli tipler bok gibi para kazansin.pansuman enjeksiyon ne la.tablaci gibi.ne anlar ula sagliktan karacahil zekasi dusuk basarisiz tipler.onlarami kaldi bu işler..bu ulke hep böyle.koca doktor aç gezsin aylik 6 7 milyar alsin.sm ebe hems 15 20 milyar alsin dükkan acsin.dr muaynesini kapat haklarini elinden al.vasifsiz tiplere sagliktan habersiz tiplere vole vurma kapisi ac.lanet olsun bu ilkel ülkeye

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yazdıklaırnızdan pek birşey anlamadık. Ama doktorların mesleğini elinden almıyoruz ki . Doktorların yazdığı serumu takar, önerdiği pansumanı yaparız. Bu işlerde öyle kolay işler değil.

   Sil
  2. Tıp okumuş ama aşağılık kompleksini yenememiş. Arkadaş diyor ki, işini iyi yapan dürüst olan, hastaya yardımcı olan kazanır. Doktor arkadaşlarım var aylık maaşları 50-60binin altına inmiyor. Aç gezen doktor, bunun nedeninin kendinde aramalı... Vesselam

   Sil
  3. Aşağılık komlepksinin nasıl bir sey oldugunu okudum sanırım. Gercekten doktormusun bilinmez ama hastaneye gittigin zaman saglik kabininde yapilan islemleri doktormu yapiyor cogunu yardimci saglik personeli yapmaktadir. Ha burda isin ne senin git doktorlarla ilgili sayfalarda dolas

   Sil
  4. Sen kimsin be terbiyesiz .sen önce insanlara ve diğer meslekleri icra eden insanlara saygıyı öğren.int dr.hastanede uygulamalarin kan alma serum takma vb.işler biz öğretiyoruz. Kimseyi kucumseyemezsiniz

   Sil
  5. Sen kimsin bilmiyorum ama aklı başında bir hekim bunları yazmaz. İstersen gel yüzyüze görüşelim hem eğitim seviyemizi hem verdiğimiz hizmeti hemde insanlığımızı gör...
   Bence fikrin değişecek .

   Sil
  6. Bu dr a adresi yazın size gelsin işyeri açınca.

   Sil
  7. Ha ha ne komik...adam ebelere,hemşirelere ve diğer sağlık sağlık profillerine durmadan ezik demiş aşağılamış ama kendini de belli etmeyi ihmal etmemiş ;
   ağzından çıkan her cümlenin içinde bolca küfür etmiş....sonra dönmüş kendine ve kendi gibi meslektaşlarına aç kalıyoruz demiş... bence dr sen bu bakış açısı ve bu kaliteyle daha çok aç kalırsın.

   Sil
 15. merhabalar dilekçe örneği nasıl olmalı acaba ?

  YanıtlaSil
 16. Sağlık kabininde paramedik calişamiyormu? Birde saglik kabini krokisi nasil olmalidir icerisinde hangi bolumler olmali bunun bir olcusu varmi mesela bekleme bolumu su kadar metrekare vs.

  YanıtlaSil
 17. Merhabalar ben hemşireyim doktor reçetesiyle olan iğneleri doktorun olmadığı yerde yapabiliyormuyuz

  YanıtlaSil
 18. hasta ve yaşlı bakım mezunuyum acabilirmiyim acaba

  YanıtlaSil
 19. Merhaba Hem özelde çalışıp hem de sağlık kabini işletmesi yapılabilir mi? Dilekçe nasıl olmalı? Bunun bir örneğini paylaşabilir misiniz? Sünnet ve gebe takibi demiş bunlar zorunlu hizmetler değil sanırım biz istersek yapabiliyoruz değil mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Zorunlu hizmetler değil. Dilekçe örneği bende yok, ilgili il sağlık müdürlüğünden güncelini alabilirsin. Hem de görüşmüş olursun. İlgili il sağlık müdürü ile randevu alıp görüşün bunu yapmadan kolları sıvamayın. Ayrıca yakın bir yerdeki sağlık kabinini ziyaret ederek bilgi alın en doğrusu budur.

   Sil
  2. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

   Sil
  3. ben teşekkür ederim

   Sil
  4. İlgili il sağlık müdürü işe görüşmeden kolları sıvamayın demişsiniz sebebini öğrene bilirmiyiz?

   Sil
 20. Hasta ve yaşlı hizmetinden mezun olan biri açabiliyormu hocam

  YanıtlaSil
 21. Hemşire yardımcısı açabıliyormu ?

  YanıtlaSil
 22. Lise mezunu hemşireler açabiliyor mu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hayır malesef, yardımcı hemşire olarak mezunsanız olmaz, ancak önceki mezunlar açabilir

   Sil
 23. Liseden ebelik bolumu mezunuyum sonrasında tibbi lab. Okudum. Ben açabilir miyim acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bununla ilgili il sağlık müdürlüğü ile görüşmen gerekli

   Sil
 24. merhaba sağlık kabinine hastalarını nasıl buluyorsunuz? yani hasta sayınızı nasıl artırıyorsunuz. 2. olarak tek başıma açmış olsam ileride işlerin yoğunluğuna göre başka bir hemşire arkadaşı orta olarak yanıma alabilir miyim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Enjeksiyon ile başlıyorsun, pansuman bir kaç reklam özellikle hastaneye uzak yerler ve sıra beklemek istemeyen hastaların enjeksiyon tercihi ile başlıyor işlem.

   Daha sonra ilk etapta tabiki gelen az olur ama gelenlere ücretide biraz az tutarak enjeksiyon sırasında neler yaptığınızı anlatıyorsun.

   Çalıştığın ortam temiz seninde elin iyi ise zaten enjeksiyon olan teyzeler birbirlerine anlatıyor. Yayılıyor iyi iş yayılır gider.

   Burada enjeksiyon tekniklerini anlattık buna göre yaparsan elin çok hafifmişi oldukça fazla duyarsın.

   Bunun yanında bazı evden çıkması zor olan hastalar olur, bu hastalara da evlerinde hizmet verebilirsin. Bu hizmet için gene kişiler atıyorum annesini evden indirecek hastaneye götürecek geri gelecek derken uğraşmadan seni çağırır.

   daha birçok aklıma gelen var sanırım bunun için uzun bir yazı yazmalıyım.

   Sil
  2. https://hemsirelikyukseklisans.blogspot.com/2019/11/saglik-kabini-nasil-hasta-bulunur.html

   Sil
 25. Saglik kabini icin kroki nasil olmali icerisinde asgari bulunmasi gereken oda veya bolumler nelerdir, kac metrekare olmasi gerekiyor bu konuda yardiminiz lazim birsey bulamadim. Birde saglik memuru olarak acabilmek icin suan onerebileceginiz bir bolum varmi isin icinden cikamadim. Help me.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hocam pansuman enjeksiyon ile başlayacaksın. İşin yürümesi tamamen sana bağlı. Yukarıda azami malzemeleri yazdık öncelikle bunlar kısa bilgiler güncelliği değişebilen bilgiler. Bu bilgiler örnek olması için sen aklına bu işi koyduktan sonra iki şey yapacaksın;

   1- bulunduğun yerdeveya çevre illerde bir sağlık kabinini ziyaret ederek bilgi alacaksın
   2- İl sağlık müdürlüğüne gidip bilgi alacaksın bu kadar

   Sil
 26. Devlet memuruyum. Kabin açmak için bilgi almaya gittiğim il sağlık müdürlüğünden, memursaniz açamazsınız cevabını aldım. 97 yılında yayına giren yönetmeliği gösterdiğimde,net bir şey diyemediler ve kurumunuza yazı yazın dediler.siz bu konuyu nasıl aştınız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Böyle bir sorun ile karşılaşmadık. Ancak, kurumunuza, sabime bilgi almak amaçlı yazılar yazabilirsiniz. Hatta il sağlık müdürlüğüne de, yazınıza ek olarak yönetmelikleri de eklersiniz.

   Sizi sağa sola göndermek yerine bilgiyi sizin için bulmaları gerekir aslında. Yani bilinmiyorsa bile bakanlıktan görüş istemeleri gerekir.

   Dediğim gibi sbn ye bilgi alma amaçlı yazı yazabilirsiniz. Geri dönüş olacaktır.

   Sil
  2. Hızlı yanıtınız için çok teşekkür ederim. Hafta içi kuruma yazı yazacağım.tam gün yasasını öne surmelerinden çekiniyorum açıkçası. Diğer arkadaşım kamuda değil ama ltd. Şirketine ortak sanırım başka ticari faaliyet de istemiyorlar.

   Sil
  3. Kamu da sorun çıkacağını sanmıyorum. Döner üstünü kesip yapmaları lazım. Yani kesinti ile işin olur diye düşünüyorum.

   Sil
 27. Merhaba. Sağlık kabini açmak için 657 de ki şartlar mı aranıyor acaba. Evvelden bir hukuki problem varsa kabin açılabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Muhtemelen bu şartlar aranır. Nasıl bir hukuki problem var ortada bunu bilmiyorum ancak şunu söyleyebilirim hukuki problem özel bir hastanede çalışmanıza da engel mi mesela.

   Yani diplomanızla hak ettiğiniz mesleği icra etme konusunda bir problem var mı? Eğer yoksa açabilirsiniz.

   Eğer var ise il sağlık müdürlüğü ile konuyu görüşmelisiniz.

   Sil
 28. adli bir konudan dolayı ceza aldım sabıkalıyım. diplomam ile ilgili mahkemeden bir kısıtlama gelmedi. uzun uzun araştırdım sadece memuriyet ile ilgili şerhler var TCK da. Özel olarak mesleği icra etmek ile ilgili birşey göremedim. Siz kabini açarken böyle bir arştırmaya tabi tutuldunuz mu il sağlık müdürlüğü tarafından. Cevabınız için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gerekli bilgi il sağlık müdürlüğünden alınabilir. Yukarıdakiler dışında detay sahibi değiliz malesef.

   Sil
 29. merhaba;
  Sağlık kabini açmanın herhangi bir riski var mıdır ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elbette, yürütememe riski, yanınızda çalıştırdığınız kişilerin sorumluluk riski, işlemlerde alerji gelişme riski, iyileşmeyen yaralar için size dava açılma riski gibi riskler olabilir.

   Sil
 30. Bilgileriniz çok aydınlatıcı 🙏 Acaba ilk etapta sağlık kabini açmak için birikim ne kadar olmalı yani ne kadarlık bir yatırım gerekli. Ve sonrasında ilk aylarda ortalama en kötü kazancı ne olur. Şimdiden teşekkürler 😊

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aslında bunu sağlık kabini işletenler cevaplarsa daha güzel olur. Bence mediforum.net var orada başlık açıp bu konuyu sorabilirsiniz.

   Sil
 31. Aslında bu konu biraz karmaşıklaştı, son zamanlarda sağlık kabini açmak isteyen bir meslektaşımız ilerlemeleri mediforum.net de güncel olarak paylaşıyor, takip etmek isteyenler için faydalı olabilir.

  YanıtlaSil
 32. Merhaba, Att ve paramedic açamıyor sanırım önceki cevaplarınızdan anladığım kadarıyla. Ama arkadaşım paramedik ve şu an bir sağlık kabini var

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben araştırmamı hemşireler adına yapmıştım ve ulaştığım bilgilerde hemşire ve sağlık memurlarına ulaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam ebe de var.

   Ancak bu ön bilgiler ışığında son söze her zaman il sağlık müdürlüğü söyler düşüncesindeyim.

   Bu yüzden eğer sağlık kabini açma niyetiniz var ise, il sağlık müdürlüğü ile mutlaka görüşmeniz gerekiyor.

   Sil
 33. Arkadaşlar açacağım sağlık kabininde sizce birinci kat ev mi, daha uygun yoksa giriş bir dükkan mı giriş dükkanı ben daha çok beğeniyorum afiş boy, boy, yapabiliyorsun ev olur mu yani yasal olarak evet ama dillat çeker mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ev olur, ev şeklinde sağlık ocakları var. içerisinin düzenlenmesi gerekir elbette. Ancak çok altta olmayan giriş dükkanlar bence daha kullanışlı olur.

   Sil
 34. Merhaba soruları ve yanıtları tamamen okudum elinize sağlık. Benim de birkaç sorum var. Hemşireyim, Konyada açmayı düşünüyorum fakat burda belli bir mahallede bile üç-dört tane var. Tenha kesim mi tercih edilmeli yoksa kalabalık mı ? Merkezde büyük bir hastane var. Fakat tenha kesim de sağlık kabinine para ödemek ister mi kestiremiyorum. Büyük emek ve sermaye gerektiriyor sonuçta. açıp da tutunamamak üzücü olur. Bi de orlama ne kadar sermaye gerekir. Şimdiden teşekküt ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba bu sorularının cevabı özel olmalı, yani yaşadığın yer, insanların davranışı, coğrafik özellikler, oradaki sağlık hizmetlerinin ne derece etkin olduğu.... hepsi de bu cevapları etkiler.

   Benim sana önerim bu konuyu forumumuza taşıman ve altına farklı meslektaş yorumlarının gelmesi ile daha detaylı bilgiler fikirler alabilmendir.

   Bloğun forum kısmı; mediforum.net dir .

   Ayrıca benim düşüncem, isterse her mahallede sağlık kabini olsun, seninkisi bir numaralı olan olabilir.

   Sil
 35. Merhaba sizin düşüncelerinizden sonra iştahlanıp yer arayışına girdik ve muhiti gayet güzel olan bi yerde Gebe bi hemşire tarafından devredilmek istenen bi sağlık kabinine rastladık. Hemşire hanım yalnızca enjeksiyon, kan alıp yollama, serum takma , kan grubu tayini, kulak delme, ufak çaplı pansuman vb küçük işlemlerle 7-8 bin lira kazancı olduğundan bahsetti. Kan tutması yaşadığından dolayı sütur kabul etmemiş baya uzun süredir. 5 yıldır kendi işletmesindeymiş bu arada. Bahsettiğimiz yer 30 yıla yakındır sağlık kabini zaten. Gelgelelim biz çok iştahlandık gözümle de görünce bayağı işlediğini heveslendim açıkçası ama yalnızca enjeksiyon TA şeker takibi geliyor. Kışın güzel ama yazın ben burda neler yapabilirim. Tecrübem olmadığı için kestiremiyorum. Yazın enjeksiyonun bu kadar geleceğini düşünmüyorum. Sizin de fikirlerinizi alabilir miyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Size ilham olmuş olmak mutluluk verici. Bu konu biraz uzun tartışma gerektirir. Eğer konuyu foruma taşıyabilirseniz. Fikirlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.

   Sil
 36. Merhaba bende sağlık kabini açmayı planlıyorum. Öncelikle bilgi paylaşımı için çok teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.
  Benim merak ettiğim il sağlığın istediği malzemeler için ve ayrıca süreçte harcanacak masraflar ne kadar tuttu (2020 tahmini ne olur).
  Prosedürler nasıl işliyor yani önce dükkan bulunup sonra mı evraklar toplanıyor sıralama nasıl oluyor.
  Ücretlendirme nasıl uygulanıyor
  Misal saat gece 1 de seni aradılar eve enjeksiyon için o fiyatla gündüz kabinde yaptığın enjeksiyon fiyatı ne kadar değişiyor ve bunun bir fiyat listesi var mı?
  Çok fazla sordum mazur gör bilgilerinize ihtiyacım var. Tekrar teşekkür ederim. İyi çalışmalar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorularınızın daha iyi cevaplar bulması adına bu konuyu mediforum.net e taşımanızı tavsiye edebilirim. Forumda cevaplanması daha uygun olur.

   Sil
 37. adı sağlık kabini ama daire ya da dükkan tutmamız lazım ! Turistik yerlerde insanların çokça gezdiği sahil parkurları gibi yerlerde konteyner tarzı birşey kurabilir miyiz,bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba,teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. mediforum.net de konu açın yardımcı olalım

   Sil
 38. Mersin de açmak isteyen varsa ortak olarak yaparız

  YanıtlaSil
 39. merhaba, sağlık kabinlerinde doktor reçetesi olmadan da enjeksiyon yapılabiliyor mu, teşekkürler

  YanıtlaSil
 40. MERHABA SAĞLIK KABİNİ PANSUMAN İĞNE SERUM SERBEST MESLEK MAKBUZUMU YAZAR KASAMI ZORUNLU SATIŞLAR İÇİN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hocam bir makbuz kesmelisiniz, yazar kasa veya makbuz maliyenin olur verdiği her şey olur

   Sil
 41. Ben dışardan lise okuyorum 18 yaşındayım şu an ve 147 kredim var lise bitince klinik gibi bı yerde çalışmak istiyorum bunun icjn ne yapmam gerekiyor

  YanıtlaSil
 42. Hocam ben evde hasta bakımı bölümü okuyorum,invazif girişimler yapıyoruz,bu dönem dersi verip mezun olucam sağlık teknikeri oluyorum ben açabilirmiyim birde toplum sağlığı diye bir bölüm görmedim bu genel adı felan mi sağlık teknikerlerinin?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yukarıda yazıda belirtilen bölümler açabilir sadece

   Sil
 43. toplum sagligi cevre saglik teknikerligini bitirdim ve acil durum ve afet yonetimi okulunu bitirdim
  is yeri hemsireligi sinavina girdim kazanamassam bu iki bolumden biriyle kabin acabiliyomuyum
  simdiden tesekkurler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) acabılır

   Sil
 44. sağlık kabini belediye ruhsatına tabi mi

  YanıtlaSil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder