Hemşirelik dersleri

 

hemşirelik dersleri


Hemşirelik dersleri ; Detaylı ders ders analiz


Hemşirelik dersleri

Hemşirelik okumak isteyen arkadaşlar veya okumakta olanlar hemşirelik derslerini merak ediyorlar. Hemşirelik bölümü dersleri hakkında bilgi vereceğimiz bu yazımızda; tek tek her ders için ayrı ayrı dersleri anlatmaya çalışacağız.

Okula başladığınızda kendinize hemşirelik ders programı da oluşturabilirsiniz. Bu şekilde daha düzenli bir eğitim hayatı geçirmeniz mümkün. Bunun yanında okumayı düşündüğünüz fakülte ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmak da işinize yarayacaktır. 


Hemşirelik dersleri nelerdir ?

1. Yarıyıl

ANATOMİ

Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesi, vurgulanması gereken yapıların laboratuvarda model ve kadavralar üzerinde pekiştirilmesi 

Ders notları


BİYOKİMYA 3

Bu derste; biyokimyanın konusu ve önemi, aminoasitler ve protein biyokimyası, proteinlerin sindirimi ve metabolizması, karbonhidrat biyokimyası, karbonhidratların sindirimi ve metabolizması, lipid biyokimyası, lipidlerin sindirimi ve metabolizması, nükleik asitler, hormonlar, vitaminler ve klinik biyokimya analizlerinin değerlendirilmesi tartışılmaktadır. 


FİZYOLOJİ 6

Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması 

Ders notları


SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİNE GİRİŞ 2

Geçmişten günümüze sağlık tanımları ve bütüncül sağlık kavramı, Sağlığın belirleyicileri, Sağlık ve davranış, Sağlığın yükseltilmesi kavramı, Sağlığın yükseltilmesi ve hemşirelik, Ulusal sağlık sistemi,? Yıllara Göre Dünya Sağlık Raporları 

Ders notu


DİL BECERİLERİ I 3

İngilizce; Bu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı izlenmektedir. 


MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ 5

Tıbbi mikrobiyoloji ve immünolojinin temelleri, hastane enfeksiyonları ve korunma 

Ders notları


TÜRK DİLİ I 2

Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım 


Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 26


STRESLE BAŞETME 3

Bu ders, bireyin stres ve baş etme ile ilgili kuramsal bilgi edinmesini, bu bilgiyle kendi stres ve baş etme tepkilerini tanımasını, değerlendirmesini, yorumlamasını, etkili olmayan baş etme davranışlarını etkili olanlarla değiştirmesini ve kazandığı bu beceri doğrultusunda hizmet verdiği bireylere de yardım etmesini konu alır. 


ORYANTASYON ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 4

Bilimsel ve entelektüel faaliyetlere, öğrenci kulüplerine katılım 


HİSTOLOJİ 4

İnsandaki farklı hucre tiplerinin ortak yapısal özellikleri; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organeller ışık ve elektron mikroskobu düzeyinde incelenir. Hücre zarının yapısı, işlevi ve önemi, çekirdek ile sitoplazmanın (sitozol ve organeller; granüler ve düz yüzlü endoplazma retikulumu, mitokondriyon, golgi kompleksi, lizozom, peroksizom, hücre iskeleti bileşenleri; mikrotübülüs, mikrofilaman, sentriyol, ribozom, inkluzyonlar) histolojik özellikleri vurgulanır.

Ders notları


Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4

1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


2. Yarıyıl

TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 2

1. Bilgi Teknolojisi kavramı

2. Bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek

3. Kelime İşlemci

4 .Hesap Çizelgesi

5. Veri Tabanları

6. Sunum

7. Bilgi ve İletişim 

Ders notları


HEMŞİRELİK ESASLARI 14

Hemşirelik Mesleği, Hemşirelerin Rolleri ve görevleri, İnsan ve Temel insan gereksinimleri, Yaşam Süreci, Hemşirelikle ilgili temel kavramlar, Birey ve hastane, Enfeksiyon kontrolü, Sağlıklı ve hasta bireylerin mobilizasyon gereksinimleri, Sağlıklı ve hasta bireylerin hijyen ihtiyacı, Yaşam Bulguları, Doku Onarımı, İlaç Uygulamaları, Sağlıklı ve Hasta bireylerin Oksijen Gereksinimleri, Sağlıklı e hasta bireylerin Sıvı gereksinimleri, Perioperatif Bakım, Hemşirelik Süreci 

Ders notları


KENDİNİ TANIMA ve İLETİŞİM YÖNETİMİ 2

Kendini tanıma yoluyla kazanılan etkili iletişim kurmaya ilişkin teorik ve uygulamalı bilginin sosyal yaşama ve hemşirelik bakımına aktarılmasını içerir. 


DİL BECERİLERİ II 3

TÜRK DİLİ II 2

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 23


DUYGUSAL ZEKA GELİŞİMİ 3

Duygusal zeka becerilerini fark ettirme, durumunu değerlendirme ve duygu yönetimi konusunda beceri kazanma 


LİTERATÜR TARAMA ve DEĞERLENDİRME 4

Bu ders hemşirelik alanında literatür tarama ve makale inceleme ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. 


TOPLUM SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ 3

Ders; Sağlığın geliştirilmesi ve halk sağlığı, Sağlık ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlığın geliştirilmesine yaklaşım, Sağlık için destekleyici çevreler yaratmak, Halk sağlığı öncelikleri ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlığın geliştirilmesi için yapılması gerekenler, iletişim, hemşirelik uygulamaları konularını içerir. 

Ders notları


Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7

2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


3. Yarıyıl

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I 2

HEM. ÖZEL FARMAKOLOJİ 3

Farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramlar, doku ve organ sistemlerine etkili ilaçların farmakolojik özellikleri ve yan etkileri. 

Ders notları


İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 14

Bu ders iç hastalıkları sorunu olan bireylere yönelik hemşirelik bakımını sunmak için gerekli olan teorik bilgiyi (vücut sistemleri anatomi, fizyoloji, patoloji, tanı-tedavi, koruma ve rehabilitasyon) ve uygulamaları öğretir.  

Ders notları


AKADEMİK YAZMA BEC. I 3

Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. 


PATOLOJİ 3

Ders notları


Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 25


BESLENMEYE GİRİŞ 2

Beslenmenin tanımı ve önemi, besin ögeleri ve fonksiyonları, özel durumlarda beslenme (gebe-emzikli, 0-1 yaş bebek, okul çağı, adolesan, yaşlı vb) 


GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 3

Bu ders geriatri hemşireliği ve yaşlı bireye ilişkin teorik bilgiyi ve uygulamaları öğretir. 


ÇEVRE SAĞLIĞI 3

- Çevre sağlığına giriş, sağlık kavramı, sağlıklı insan ve sağlıklı çevre tanımı, Çevrenin sınıflandırılması, - Halk sağlığını etkileyen çevresel faktörler, koruyucu ve sosyal tıp yaklaşımı,- Trafik Kazaları, - Gürültü Kirliliği, - Yenilenebilir Enerji kaynakları, - Kentleşme, nüfus hareketleri, göç, - Hava kirliliğinin insan (çocuk, yaşlı, hasta vb spesifik gruplar) üzerine etkisi, - Ankara da hava kirliliği, - Katı atıklar, tıbbi atıklar, temizlemek için yapılması gerekenler, tesisler, - Sıvı atıklar, bitkisel atık yağlar, temizlemek için yapılması gerekenler, tesisler, İklim değişikliğinin insan sağlığına etkisi ,- İklim değişikliğini en aza indirmek için yapılması gerekenler, Karbon ekonomisi, - Genetiği değiştirilmiş organizmalar, - Takviye Edici Gıdalar, - Pestisitler

- Toprak kirliliği sebep, sonuç ve önlemler, İlaçlar, Kozmetikler ve zehirlenmeler, - Geri Dönüşüm- Radyoakif kirlilik, - Türkiye Çevre Durum Raporu, - Damacana, çeşme suyu, arıtma cihazları,- Dünyada uygulanan su  


BİLGİSAYARA GİRİŞ 3

Bilgisayar kullanımı ve Bilgisayar işletim sistemleri, kelime işlem programlarıı, tablolama ve grafikleme, veri analiz programını içermektedir. 


Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5

3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


4. Yarıyıl

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 2

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 14

Cerrahinin tanımı, hasta üzerine etkileri, perioperatif bakım, yara iyileşmesi, cerrahide sıvı-elektrolit dengesi, şok, kardiyopulmoner resüsitasyon, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, vücut sistemlerinin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, ortopedi, transplantasyon, meme hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları ve hemşireliği, yanık ve tedavisinde genel ilkeler, ağrı, homeostazis konuları, klinik uygulama yer almaktadır. 


BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 2

Dünyada ve Türkiyede Bulaşıcı Hastalıkların Tarihsel Gelişimi, Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Sürveyans Çalışması, Bağışıklama ve Aşılama, Bulaşıcı Hastalıkların Özellikleri, Vücudun Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Savunması, Bulaşma yollarına göre hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Hastane Enfeksiyonları, Bulaşıcı Hastalıkların Hastanede Bakımı, Bulaşıcı Hastalıkların Evde Bakımı, Salgın Kontrolü, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar 


AKADEMİK YAZMA BEC. II 3

Bu derste, akademik ve profesyonel yaşamın gerekleri doğrultusunda, farklı kaynaklardan edinilen bilginin değerlendirilmesi, seçimi ve uluslararası kabul edilen biçimiyle düzenlenerek yazılı dilde ifade edilmesine katkı sağlayan becerilerin geliştirilebilmesini amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. 


Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21


CİNSEL SAĞLIK 3

Cinsellikle İlgili Temel Kavramlar, Cinsel Sağlığı Etkileyen Faktörler, Cinselliğin Anlamı, Cinsellik ve Toplumsal Değerler, Cinsellikte Sorumluluklar, Cinsellikte Toplumsal Sorunlar

Kadın ve Erkek Üreme Sistemi

Cinsel Eylem Fizyolojisi ve Sorunlar

Gebeliğin Oluşumu

Cinsel Kimlik Gelişimi, Cinsiyet Rolleri

Doğurganlığın Düzenlenmesi

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Cinsel Haklar ve Yasal Boyutu

Cinsel Eğitim

Cinsel Yönelim

Cinsel İstismar ve Cinsel Şiddet


AFET YÖNETİMİ ve AFET HEMŞİRELİĞİ 3

Afet yönetimi ve afet hemşireliği konularının temel kavram ve kuramları doğrultusunda; afet yönetim süreci, afet kültürü, KBRN ve hemşirenin rol ve sorumluluklarını içerir.  


ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3

Bu ders onkoloji hemşireliği ve kansere ilişkin teorik bilgiyi ve uygulamaları öğretir. 


TOPLUMSAL CİNSİYET 5

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ  3

KLİNİK UYGULAMA I 25

Fakülte süpervizyonu ile öğrenciler; klinik stajlar ile tıbbi ve cerrahi hemşirelik, evde bakım ve diğer bakım ünitelerinde hemşirelik bakım hizmeti sunacak. Bu kurs hemşirelik süreci ile planlama, uygulama ve değerlendirme basamaklarını içeren problem çözme basamaklarını kullanmayı sağlamaktadır. 


Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9

4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


5. Yarıyıl

HEMŞİRELİK TARİHİ ve DEONTOLOJİ 3

Tarihsel süreç içinde sağlık ile ilgili inanç ve uygulamalar, Dünya?da hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye?de hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye?de hemşirelik ile ilgili yasa,yönetmelik, ve düzenlemeler, Sağlık ve hemşirelik alanında ulusal ve uluslar arası örgütler, Etik kavram ve ilkeler, Sağlık hizmetlerinde ve hemşirelikte etik, Etik karar verme 


HEMŞİRELİĞE ÖZEL EPİDEMİYOLOJİ 2

Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, epidemiyolojik süreç, Epidemiyolojik model ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlık hizmetlerinin planlanması ve epidemiyolojik yaklaşım, Veri kaynakları, Epidemiyolojide kullanılan ölçütler ve düzenlenmesi, Tanımlayıcı, Analitik ve Metadolojik Epidemiyoloji, Nedensellik kavramı, Deneysel epidemiyoloji, Vaka çalışması, Sürveyans Taramalar, Bulaşıcı hastalıklar ve Bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi, kronik hastalık-kaza epidemiyolojisini içerir. 


DOĞUM-KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 14

Üreme Sisteminin Anatomisi ;Üreme Sisteminin Fizyolojisi;Gebeliğin Oluşumu ve Fetüsün Fizyolojisi ;Gebelikte Annenin Fizyolojisi ;Ebeveynliğe Hazırlanma ve Doğum Öncesi Bakım;Gebelikte Anneyi Değerlendirme;Riskli Gebelikler

Fetal Sağlığı Değerlendirme ;Doğum Eylemi ;Doğum Eyleminde İzlem ve Bakım;Riskli Doğum Eylemi ;Normal Yenidoğanın Fizyolojisi ve Bakımı ;Özel Bakım Gerektiren Yenidoğan;Doğum Sonu Dönem ;Aile Planlaması / Gebeliğin Önlenmesi;CS/ÜS Konularında İletişim ve Danışmanlık İlkeleri Becerileri ve Hemşirenin Rolü; Toplumsal Cinsiyet Kavramı;Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ;İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri;Üreme Siklusu Anomalileri;Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları ;İyi Huylu Jinekolojik Değişimler;Jinekolojide Tanı, Tedavi ve Bakım;Jinekolojik Kanserler;Jinekolojik Onkolojide Tedavi ve Bakım

Ders notları


SAĞLIK YÜKSELTME ve SAĞLIK POLİTİKALARI 2

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21


BİYOİSTATİSTİK 6

Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğü, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 


YARA ve HEMŞİRELİK BAKIMI 3

HEMŞİRELİKTE SEMİNER 3

Bu ders, hemşireliğe özel konulara ilişkin kaynak taramayı, belirlenen konuya ilişkin yayınların uygunluğunu değerlendirmeyi, problem çözümü için literatürü kullanmayı, literatüre dayanarak rapor yazmayı içerir. 


Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9

5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


6. Yarıyıl

AFETLERDE HEMŞİRELİK ve İLK YARDIM 2

Dersin içeriğinde; ilk yardımın tanımı ve önemi, afet yönetimi, ilk yardıma ilişkin filmlerin seyredilmesi, olay yerinin ve hasta/yaralının değerlendirilmesi, yaralının kaza ortamından çıkarılması ve taşıma, temel yaşam desteği, kanamalar ve şok, zehirlenmeler, hayvan ve insan ısırmaları, travmalar (yumuşak doku, ekstremiteler, karın, kafa, spinal kord, göğüs), tıbbi acil durumlar, yanık, sıcak çarpması ve donma, boğulmalar, göz, burun ve kulağa yabancı cisim kaçması, sivil savunma konuları ve sınıf içi uygulamalar yer almaktadır. 


ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 14

Yaş dönemlerine göre büyüme ve gelişme özellikleri, çocuklarda sık görülen hastalıklar ve yönetimi konusunda gerekli teorik bilgi ve uygulamaları içerir. HEMŞİRELİK ve LİDERLİK SÜRECİ 3

Bu ders, liderlik kavramı ve tarihçesi, teorileri, liderlik stilleri, hemşire liderler, liderlik ve cinsiyet, liderlik ve etkili güç kullanımı, güçlendirme, vizyoner liderlik, hemşirelikte konumlandırma, liderlik için eyleme geçme, liderlik ve politikalara katılım konularını ve öğrencinin kendi kişisel liderlik potansiyelini değerlendirmesi ve geliştirmesini içeren öğrenme aktivitelerini içerir. 

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 19


OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 4

Okul sağlığı ve okul sağlığı hemşireliği biliminin temel kavram ve kuramları doğrultusunda; okul sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanarak okul sağlığı hemşiresine özgü rol ve fonksiyonlarını tanıtmaktır. 


EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ 4

HEMŞİRELER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME 4

Bu ders eleştirel düşünme ve klinik yargı ögelerini, eleştirel düşünür olmak için gereken becerileri, eleştirel düşünme becerisini etkileyen faktörleri, eleştirel düşünmeyi destekleyen stratejileri, hemşirelik süreci, eleştirel düşünme süreci ve hemşirelik araştırma sürecini karşılaştırır, etkili kişilerin eleştirel düşünme davranışlarını incelemeyi içerir.  


PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ 4

Kuramsal ve kavramsal bilgi doğrultusunda palyatif bakım uygulamalarının tanımlanması, hemşirelik yaklaşımlarının planlanması, uygulanması ve raporlanmasını içerir.  


KLİNİK UYGULAMA II 25

PSİKOLOJİ 6

Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir. 

Ders notları


SAĞLIK SOSYOLOJISI 5

Derste öncelikle tıbbın gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınacak, sonrasında beden algısı ve bedenin inşasında tıbbın rolü değerlendirilecektir.

Buna paralel olarak Sağlık Sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi sağlık ve hastalık kavramları ve kavramların tanımlanmasında yaşanan dönüşümler ele alınacaktır.

Alanın öncüleri ve teorik yaklaşımlar değerlendirilecektir. Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler, sağlık organizasyonun sosyal yapısı ve aktörler  

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11

6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


7. Yarıyıl

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3

Hemşirelik disiplini, bilim ve araştırma, Hemşirelik araştırması, Araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, Araştırma süreci, Araştırma probleminin oluşturulması, Araştırma tasarımı ile ilgili başlıca kavramlar, Araştırma tasarım türleri, Niceliksel araştırma tasarımları, Niteliksel araştırma tasarımları, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem, teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Verilerin çözümlEnmesi, Araştırmada etik yaklaşımlar, Verilerin değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapımı, Araştırma raporunun yazımı, araştırma makalelerinin değerlendirilmesi.  


RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Z 14

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine ilişkin teorik ve uygulamalı bilginin anlatım, tartışma, vaka tartışmaları ve hemşirelik süreci kullanılarak hasta bakımı verme yoluyla aktarımını içerir. 


HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 7

Bu ders, eğitim/öğretim kavramı, teorileri, eğitim süreci, eğitimde gereksinim analizi, öğrenme amaç ve hedefleri, eğitim metotları ve stratejileri, değerlendirme, denetim odağı, eğitim/öğretim araç-gereçleri ve eğitim materyali hazırlama, klinik öğretimde etik ilkeler, profesyonel eğitim, sağlık eğitimi, etkili sunum yapma, uluslararası hemşirelik eğitimi, hemşirelik eğitiminde güncel yaklaşım konularını ve öğrencinin poster hazırlama ve hazırlık sınıf öğrencisi ile gerçekleştirdiği mentörlük aktivitesini içerir. 


Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24


YAŞ DÖNEMLERİNE GÖRE SAĞ. GEL. ve RİSKLERİN AZALT. 3

Öğrenciye dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik hizmetler, çocuk için risk oluşturan faktörlerin tanılanması ve önlenmesi için yapılması gereken girişimleri kapsar.  


ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI 3

Bu ders, çocuğun sağlıklı gelişimsel evrelerine yönelik özelliklerini, çocuk ve ergen ruh sağlığını etkileyen biyopsikososyal değişimler ışığında ruh sağlığı bozulmuş çocuk, ergen ve ailenin değerlendirilmesi ve ele alınması, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilgi ve beceri öğretimini konu alır. 


SAĞLIK HUKUKU ve HEMŞİRELİK 3

Sağlık hukukunun gerekliliği ve ortaya çıkması, sağlık hukukunun kaynakları, sağlık hukukunun temel ilkeleri, hasta hakları, hasta hemşire ilişkisi, sağlık işletmeleri ve personelin sorumlulukları, hemşire ile hasta arasındaki hukuki ilişki, hemşirenin yükümlülükleri, hemşirenin kusurlu (hukuka aykırı) davranması, devletin sağlık hizmetleri nedeniyle sorumluluğu, sağlık yöneticilerinin statü ve sorumlulukları, hemşirelerin görev ve sorumlulukları, sağlıkla ilgili suçlar. 


GELİŞİM ve ÖĞRENME 4

Ders notları


Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6

7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


8. Yarıyıl

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 14

Halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği biliminin temel kavram ve kuramları doğrultusunda; birey, aile ve toplum gruplarının sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanarak Halk sağlığı hemşiresinin temel uygulama alanlarına (aile,okul,işyeri,yaşlı bakımı ve evde bakım) özgü rol ve fonksiyonlarını tanıtmaktır. 


HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 7

Bu ders, yönetim teorileri, hemşirelik yönetimi yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, kontrol ve değerlendirme işlevleri ile bu işlevler kapsamında yer alan, bütçe planlaması, iş analizleri, görev tanımları, insan kaynakları yönetimi, sürtüşme çözümü, disiplin süreci, motivasyon ve iş doyumu, hemşirelikte problem çözme ve değişim yönetimi, performans değerlendirme, enformasyon yönetimi, kayıtlar, verimlilik, kalite yönetimi ve akreditasyon, hemşirelik bakım yönetim modelleri, fiziksel çevre düzenlemesi, hemşirelikte yasal ve profesyonel konular ile değişim projesi geliştirme ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi aktivitelerini içerir.  

Ders notları


Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21


KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR 3

KALİTE ve HASTA GÜVENLİĞİ 4

HEMŞİRELİK BAKIMINDA ETİK VAKA ANALİZLERİ 4

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 5

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMAS 5

DOĞUM-KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGUL 5

ÇOCUK SAĞLIĞI- HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UY 5

RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYG 5

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 5

KLİNİK UYGULAMA III 25

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9

8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30


PROGRAM AKTS ÖZETİ

Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 180

Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 60

Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240


Yukarıda zorunlu ve seçmeli alınan tüm dersleri verdim. Bu dersler ile ilgili ders notlarını da yayınlıyoruz. Mediforum.net de sırası ile tüm dersleri bulabilir ve kendiniz de not isteyerek eklenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kendi notlarınızı da paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz.

Hemşirelik dersleri zor mu ?

Aslında değil. Evet isimleri tıp terimleri ve zor gibi görünüyor ancak zorlanacağınız ders sayısı 5 i geçmez. Tıp öğrencisi gibi detaylı ders almıyorsunuz ben yapabileceğinize inanıyorum. 

Yorumlar

Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder