DAMAR DIŞINA SERUM VE İLAÇ SIZMASI - EKSTRAVAZASYON


DAMAR DIŞINA SERUM VE İLAÇ SIZMASI - EKSTRAVAZASYONDamar dışına serum sızan bir hasta elbette gördünüz. Başımıza geldi, hastalar kaygılandı özellikle de çocukların aileleri.

Belki bu yazıyı ailelerde okuyordur. Öncelikle geçmiş olsun der, bu olayın serum tedavisi alan bir çok hastanın başına geldiğini, gelebileceğini söylemek isteriz.

Endişelendiğinizi anlıyoruz, medyada yanlış serum yüzünden elinden, kolundan oldu gibi haberler görüyorsunuz zaman zaman. Bunun bir hata olduğunu düşünüyorsunuz ve oldukça sinirlisiniz.

Burada hem sağlık çalışanları hem de hasta ve yakınları için bazı bilimsel bilgiler bulacaksınız. Umarım faydalı olur.

Öncelikle, bu olay, yanlış takılan serum yüzünden denilecek kadar basit ve yanlışlıklar silsilesi değildir.

Ancak önlenebilir mi? Evet, tüm önlemlere rağmen olabilir mi? evet.


Bu yazımızda alınabilecek önlemleri, bu durumun ciddileşmesine neden olabilecek ilaçları, durumun nasıl geliştiğini, düzeltilmesi ve tedavisi için neler yapılabileceğini konuşacağız.


Tanım

Ekstravazasyon yaralanması; evet başınıza gelmiş olan olayın tıbbi ismi budur, çözeltilerin damardan infüzyon sırasında bir damardan etrafındaki doku boşluklarına akması sonucu oluşan hasar olarak tanımlanmaktadır. Hasar, sinirleri, tendonları ve eklemleri kapsayacak şekilde büyük olabilir ve ilk oluştuktan sonra aylarca devam edebilir. Eğer tedavi ertelenirse cerrahi debridman, deri grefti ve hatta amputasyon bu tür bir yaralanmanın talihsiz sonuçları olabilir.

Çok ciddi bir durum olabilir, bu verilen ilaca, ilacın ne kadarının sızdığına ve sızma sonrası yapılanlara bağlıdır.


Meydana gelme sıklığı

Ekstravazasyon birçok insanın düşündüğü kadar nadir değildir ve en yakından izlenen durumlarda bile olabilir. 
Yapılan çalışmalarda hastanede beş haftalık bir süre içinde yetişkinlerde % 39 insidans bulunmuş.

Bu çok yüksek bir orandır, ancak literatürde bu oranlar daha düşük alınmış, nedeni hastanelerin bunu rapor etmemiş olmasından, oluşan çoğu durumun tıbbi tedavi gerektirmemesinden dolayı kayıtlara geçmemiş olması kabul ediliyor.

Yani olma sıklığı çok fazla, ancak kendiliğinden iyileşen, tıbbi yardım gerektirmeyen ve hastane tarafından bildirilmeyen olgularda çok fazla olduğundan kayıtlarda az görülüyor.

Oluşma nedeni (Etyoloji) 

En sık damar dışına kaçma yaralanmaları el ve ayaklarda görülüyor, ayak bileği, antekubital fossa, yakın eklemler veya eklem yerleri. 
 • Lenfoedema gibi lokal vasküler problemleri olan uzuvlar, katlanmaya neden olan yerlere açılmış iv yollar. 
 • Sık kullanılan iv erişim yerleri.
 • Geceleri oluşan ve fark edilmeyen sızıntılar.
 • Kanser tedavisinde kemoterapi alan hastalar (damarları genellikle kırılgan, hareketli ve kanüle edilmesi zordur.) 
 • Radyoterapi ile aynı bölgede kemoterapi alan hastalar.
 • Radikal mastektomi, aksiller cerrahi veya lenf nodu diseksiyonu geçirmiş hastalar.
 • Periferik nöropatili diyabetik hastalar, subkutan dokulara sızan bir infüzyonun acısını duymayabilir buda geç farketmemize neden olabilir.
 • Tıbbi durumlarından ötürü zor damar yolu bulunan hastaların sürekli aynı damar bölgesinden ilaç verilmesi riski artırır.
 • Çocukların korku için ağlamaları veya sızıntının acısı ile ağlamaları birbirine karışabilir ve farkedilmeyi azaltır.
 • Vasküler hastalıklardan dolayı damarların yapısındaki bozukluk riski artırır.

Riski artırabilecek ilaçlar


 • Antikoagülanlar; Lokal kanamayı artırarak ekstravazasyonu şiddetlendirebilir.
 • Antifibrinolitik
 • Antipilatelet
 • Vazodilatuarlar; kan akışını artırabilir ve yaralanma alanını genişletebilir.
 • Hormon tedavisi; Vazodilatör etki
 • Steroidler; Vazodilatör etki
 • Diüretikler; kan akışını artırabilir
 • Antihistaminikler; İskemik hasara neden olan kılcal damarları ve arteriyolleri daraltabilir
 • Analjezikler; Azalan ağrı hissi, ekstravazasyonların daha az rapor edilmesine neden olabilir
 • IV antibiyotikler; Tekrarlayan venöz erişim damarları trombe edebilir.


Trombofilebit

Periferik venöz kateterlerin komplikasyonları arasında tromboflebit, enfeksiyon ve ekstravazasyon yaralanmaları bulunur. 

Periferik venöz kateterlerden kaynaklanan tromboflebit, nispeten nadir görülen bir komplikasyondur, çünkü muhtemelen bu tür kataterlerin ortalama kalma süresi kısadır. ( max 3 gün)

Tromboflebit, infüzyonun kesilmesinden sonra düzelen ven boyunca kızarıklık ve hassasiyetle göreceli olarak benign olabilir veya bakteriyemi ve metastatik enfeksiyon odaklarının ortaya çıktığı daha ciddi bir süpüratif komplikasyon olarak ortaya çıkabilir.

Damar dışına çıkan sıvının doku hasarı

Ekstravazyonu takiben oluşan yumuşak doku hasarı, ilacın veya infüzyonun fizikokimyasal özellikleri ile ilgili bir dizi faktöre bağlı olabilir. 

Ekstravazasyon yaralanmalarında, hücresel hasarın derecesi, sızma çözeltisinin hacmine, pH, ozmolarite ve ayrışma kabiliyeti (pKa) gibi fizikokimyasal özelliklere göre belirlenir. 

Dopamin ve adrenalin gibi vazopresörlerin infiltrasyonu, yoğun lokal vazokonstriksiyon ve doku iskemisine neden olur ve vazodilatörler, yerel kan akışını artırarak ve yaralanma alanını genişleterek ekstravazasyonun etkilerini şiddetlendirebilir. 

Parenteral beslenme sıvıları, antibiyotikler, kalsiyum, potasyum ve sodyum bikarbonat çözeltileri de ciddi doku nekrozuna neden olma potansiyeline sahiptir.

Kemoterapötik ajanlar, ekstravazasyon olduğunda belirgin zararlı etkilere sahiptir ve daha ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu ilaçlar, lokalize toksisite ve doku hasarı potansiyeline bağlı olarak tahriş edici veya vezikül olarak sınıflandırılabilir. 


Tahriş edici maddeler, enjeksiyon yerinde veya damar boyunca lokal iltihaplanma, ağrı, gerginlik veya flebit üreten ajanlar olarak tanımlanmaktadır.

Tahriş edici maddeler lokal skleroz veya hiperpigmentasyona neden olabilir ancak doku nekrozunu indüklemez. Ekstravazasyondan sonra lokal reaksiyonun semptomları tipik olarak uzun süreli sekeller olmadan kendiliğinden geçer.


Antineoplastik (Hücresel Toksik) ajanlar


 • doksorubisin,
 • daunorubisin,
 • vinkristin,
 • vinblastin,
 • mitomisin,
 • paklitaksel,
 • azatioprin,
 • asiklovir

Bunlar veziküllerdir ve bunun yanı sıra derhal yaralanmaya neden olmasının yanı sıra doku DNA'sına da bağlanabilir, böylece ilacın sürekli ölü hücrelerden sağlıklı hücrelere salınması, zaman içinde geçmeyen bir döngüye neden olur.

Doksorubisin, örneğin, damar dışına çıkmış ise 5 ay sonra da dokuda kaldığı bulunmuş, bu hem geniş hem sürekli doku yıkımına neden olur. 

Bu vezikül ajanların neden olduğu ülserler genellikle iyileşmez ve sıklıkla plastik cerrahi ve cilt grefti gerektirir.


Zararlı ilaçlar nelerdir?

Ekstravazasyon hasarının tam etkisi genellikle hemen belirgin değildir, ancak günler veya haftalar içinde gelişebilir. 

Veziküler bir ekstravazasyonun erken lokal semptomları, tahriş edici bir ekstravazasyonun semptomlarına benzer: lokal ağrı, eritem, yanma, kaşıntı veya şişlik. 

Bununla birlikte, reaksiyon boyunca, doku nekrozu geliştikçe ve klinik olarak belirgin hale geldikçe, ilerleyici eritem, renk solması, kabarma veya yanılma gelişebilir. Lokal reaksiyonun ciddiyeti hem ekstravazyon yapılan maddeye hem de toplam ekstravazat materyali dozuna göre değişebilir.

Veziküler kemoterapötik ajanların neden olduğu ciddi doku hasarının patogenezi tam olarak anlaşılmamıştır. 

DNA'ya bağlanan ajanlar, DNA bağlayıcı olmayan ilaçlardan daha fazla hasara neden olur. Bu ajanlar, çevredeki hücreler tarafından alınmakta ve progresif ve uzamış lokal hasarlara neden olmaktadır. 

Bu, özellikle doksorubisin ekstravazasyonu ile görülen şiddetli doku hasarında olduğu ileri sürülmüştür.
Bazı ilaçlar, yerel hücresel ortamı etkileme hızlarından dolayı doğrudan hücre ölümüne neden olabilir. Ozmotik basınç böyle bir faktördür ve bu doğrudan uygulanan ilacın ozmolalitesi ile ilgilidir. Ozmotik basınç, hipertonik veya hipotonik çözeltilerden hücre patlaması ile hücre ölümüne ve dolayısıyla doku nekrozuna neden olabilir.

Hipertonik glukoz çözeltileri veya X-ışını kontrast maddeleri gibi hiperosmolar maddeler dehidrasyon ile hücre ölümüne yol açan hücrelerden sıvı çekerken, kalsiyum ve potasyum tuzları aşırı sıvı yükü nedeniyle hücre ölümüne neden olmaktadır. 

İyon içeren ve ayrıca asidik olan hipertonik solüsyonlar dokulara özellikle zarar verir, çünkü hücre proteinlerini çökelterek hücreleri öldürebilirler. Örneğin, kalsiyum klorür, tam kalınlıkta deri nekrozuna neden olmuştur ve hipertonik salin, nekroz ile ilişkili en yaygın sklerosanttir. 

Parenteral nütrisyon ekstravazasyonu çocuklarda daha sık bildirilmektedir ve özellikle prematüre bebeklerde cilt döküntülerine ve ekstremite kontraktürlerine neden olabilir .

Fizyolojik aralık dışındaki bir maddenin pH'ının doku üzerinde ters bir etkisi olabilir. Örneğin, tiopenton ve fenitoin oldukça alkalidir ve amputasyonlar dahil ciddi yaralanmalara neden olmuştur . 


Diğer ajanlar aşağıda gösterilmiştir:

asidik ajanlar arasında

etomidat [pH 3.4],
amfoterisin [pH 5-6],
alkalin maddeler

tiyopenton [pH 10,5],
metohekston [pH 11.5-12.2],
fenitoin [pH 12].

Damar dışına sıvı kaçması nasıl anlaşılır?


Bir ekstravazasyonun tanınması

Ağrı,
eritem,
şişme,
hassasiyet,
lokal kabarma (en azından kısmi kalınlıkta bir deri yaralanmasının göstergesi),
ciltte beneklenme / koyulaşma,
sertlik
ülserasyon (genellikle yaralanma sonrası 1-2 haftaya kadar belirgin değildir),
kılcal dolum yok (tam kalınlıkta cilt hasarına işaret eden beyaz bir görünüm)

Yukarıdaki semptomların hepsinin bulunmayabileceğini unutmayın.

İnfüzyon yapılırken düşük bir akış hızı gözlemlenebilir ve bu yakın gözlem gerektir.

Serumun gitmesine karşı artan direnç, hasta kolunu, bileğini bükmüş mü kontrol edilmeli, kanülün bantlarında sorun varmı bakılmalı bunlar dışlandıktan sonra hala bir direnç var ise damar dışına sıvı kaçması akla getirilmelidir.

Kanülden kan geri dönüşünün olmaması genellikle ekstravazasyonun bir göstergesi olarak belirtilir. 

Eğer iv erişim sırasında, damar yolu takılırken; 

Damara girdiniz kan gelmedi, ilerlediniz sonda bir yerde kan geldi, bu sizin damara kanülün çok az bir kısmını girdirdiğinizi gösterir. Bu durumda kanül yenilenmeli aksi halde ufak hareketler ile bile damardan çıkma ihtimali vardır.

Damara girdiniz kan geldi, ancak hızlı bir giriş yapmış iseniz iğne damara girer karşı taraftan çıkar ve sonrasında tekrar damara girer, bu durumda da damar iki kez delinmiş olur, evet serum gider ancak delinen damardan sızıntı olacaktır.

Bir damara girdiniz yukarıdaki gibi sorunlarda bazen kanülden kan gelir ancak damar bölgesinde şişme gözlemlediniz, yani damar delinmiş veya patlamış. Bu durumdada serum gidebilir ancak sızıntı olacaktır. Değişmesi gerekir.

Tedavi

Tedavi, ekstravazasyon aşaması, infiltrasyon çözeltisinin doğası ve spesifik antidotların mevcudiyeti
ile belirlenir.

Tüm infiltrasyon vakalarında, intravenöz infüzyon derhal durdurulmalı ve bantlar veya sıkan giysiler çıkarılmalıdır. 

Ekstravazasyon hasarının akut fazı için standart bir tedavi yoktur. Ancak, bir kez tespit edildiğinde, acil durum yönetimi derhal alınmalıdır. 

İnfüzyon durdurulmalı ve intravenöz kanül aspire edilmelidir. 

Ekstremite hareketsiz hale getirilmeli ve kalp seviyesinin üzerine yükseltilmelidir. 

Lezyonlar en az 1 hafta evrimleşene kadar konservatif tedavi gerekir. 

Tam kalınlıkta cilt nekrozu, ülser veya sürekli ağrı erken agresif debridman gerektirebilir.


Vesicant ekstravazasyonunun tedavisi, 

 • infüzyonun derhal durdurulmasını, 
 • hareketsiz kateterden mümkün olduğu kadar fazla aspirasyonu
 • Soğuk uygulanması (semptomatik ağrı hafiflemesi sağlar.)
 • Sıcak uygulama, ekstravasatlanan ilacı seyrelterek lokal vazodilatasyonu arttırır. 

Soğuk paketlerin kullanımı ile hayvan modellerinde artmış doku ülserasyonu gösterildiğinden, vazikant alkaloitlerin ekstravazasyonu durumunda soğuk uygulanmamalıdır.

Antidot?

Antidotların farklı kemoterapötik ajanlara lokal uygulaması çok sınırlı verilere dayanır. Sodyum tiyosülfat, mechlorethamine cisplatin için etkili bir antidot olarak önerilmektedir. 

Vinca alkaloitlerinin ekstravazasyonu için hiyalüronidaz önerilmiştir. Doku hasarının önlenmesinde etki mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır ve kapsamlı bir şekilde çalışılmamıştır. Hyaluronidazın, doku düzlemlerini bir arada tutan hyaluronik asidin geçici olarak parçalanması ve ardından ilaç dağılımının ve seyreltmenin kolaylaştırılması yoluyla etki gösterdiği ileri sürülmüştür.

Hayvan ve insan modellerinde önemli doku nekrozunun önlenmesine yardımcı olmak için dimetilsülfoksitin (DMSO) topikal uygulaması önerilmiştir. Etkileşimin patofizyolojisi bilinmemektedir, ancak serbest radikal temizlemesi ve ilacın lokal dokulardan atılmasının kolaylaştırılması, etkinlik yolları olduğunu düşündürmektedir. 

Cerrahi?

Ekstravazasyon yaralanması hastasında cerrahi endikasyonlar tam kalınlıkta deri nekrozu, kronik ülser ve sürekli ağrıdır. 

Hasta cerrahi endikasyonu olduğunda, hastanın primer hastalığının morbidite, acı ve gecikmiş tedavisini azaltmak için mümkün olduğunca erken bir cerrahi tedavi gereklidir. 

Tüm nekrotik dokuların tam veya radikal eksizyonunun kanama gözlenene ve yara kapanana kadar yapılması zorunludur. 


Hemen veya gecikmiş olarak cerrahi rekonstrüksiyon yapılabilir.


Sonuç


Tedavisi oldukça karmaşık olan bu durum, yoğun bakımlarda, yaşlı hastalarda, çocuklarda oldukça önemlidir.

Her ilacın zarar verme olasılığı yoktur ancak, paylaştığımız ilaçların kullanıldığı durumlarda ve özellikle kontrast maddeli çekimlerde damar yolu açarken, azami dikkat göstermeniz, eğer mümkünse hastaya işlem yapmadan açılan damar yolunu sf ile denemeniz ve eğer şüphe duyduğunuz bir damar yolu var ise mutlaka yenilemeniz önerilir.

Aileler için ise; eğer bi,r serum tedavisi alıyorsanız siz veya yakınınız. Serum giderken hastanızın damar yolu açılan yerdeki her hangi bir kızarıklık veya şişlik yönünden gözleyin, farkettiğinizde hemşirenize haber verin.

Önce elimizden geleni yapmalıyız.

Lütfen bu konuyu paylaşalım. 

Yorumlar

 1. Hemşireye haber verdiğimiz halde hala normal diyorsa ne yapacağız bende mağdurum hakkımı her şekilde savunacağım 😔

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba mağduriyetiniz için üzgünüm. Ancak konuyu detaylıca anlatırsanız yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

   burada; https://mediforum.net/forum-diger-saglik-problemleri

   konu açabilirsiniz.

   Hemşire size durumun normal olduğunu söyleyecektir, bunun yanında serumunuzu durduracaktır. Farklı bir durum var ise foruma yazın cevaplayalım.

   Sil
 2. 7 aylik bebegimin 39.5 derece atesi sebebiyle camlica medicana hastanesine gittim.Sozde Bebek hemsiresini 15 dk yi geckin bekledikten sonra tesrif edip aglata zirlata ve bebegimi delik desik edene kadar zor guc bir damar yolu acti serum baglandi.yarim saat sonra yoruldugum icin bebegimi babasinin kucagina verdim serum takildiginda uykusu oldugu icin uyumustu ve tesadufen babasina verirken farkettimki kolu sis kipkirmizi... hemen haber verdik rahat gevsek bir sekilde bebek hemsiresine haber vereceklerini soylediler bi 15 dk yeniden bebek hemsiresi bekleyisimiz basladi.bu sefer takan hemsire degilde baska hemsire geldi.zaten 2 bebek hemsiresi varmis.takan hemsirenin neden gelmedigini sordum isi var yanitini aldim.maksat konuyu buyutmeden bizi hastaneden gondermeleri..hemsire cikartti serumu bisey olmaz merak etmeyin diyerek kolunu sardilar. Suan eve geldim ve gittigime gidecegime binpisman oldum.tedavi icin gittigim yerden daha buyuk bir sorunla ayrildim. Suan evdeyim bebegimin kolu sis bir kisimda morariklik var ve ne yapmam gerektigini bilmiyorum..boyle rahat isini bilmez sorumsuz saglik calisanlari oldukca daha cok kisinin cani yanar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, yaşadığınız sorun için uzgunum. Size forumumuzda yardımcı olabiliriz. mediforum.net Bu siteye bağlıdır konuyu fdruma taşırsanız ilgilenebiliriz.

   Sil
  2. Serum yoluyla kortizon aldım 10 günlük bir serumun yarışı deri altına aktı vücut bunu da nar yoluyla almış gibi kabul edermi yoksa o serumu yeniden almalıyım MS hastasıyım lütfen yorumunuzu bekliyorum bu gün 10 günü son gün

   Sil
 3. https://mediforum.net/konu-damar-disina-serum-kacmasi.html

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Günaydın bilglendirdeniz sesvinirim 🧿🤲

   Sil
 4. 4 yaşında yigenime serum verildikten sonra elinde aşırı derecede şişlik var.
  Ne yapmamız gerekiyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Forumumuza konu açıp detayları yazarsanız arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

   mediforum.net

   Sil
 5. Deri altina kanserumu sizdi ücbucuk ay oldu gecmedi rengi kahverengi bununla ilgili bir bilgi alamadkm gecip yada gecmeyecegi gibi bir bilginiz varmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. serumu tam anlayamadım

   Sil
  2. Kansızlık için kan serumu kullanıyordum. İlacın adı Ferinct Flakon serumun içine karıştırılmıştı.

   Sil
  3. Bu ilacın toksik olup olmadığı konusunda bilgim yok, kas içine yapılan formlarıda var olduğunu biliyorum. Rengi muhtemelen kahverengi veya siyaha yakındır. Ancak 3 ay da geçmesi gerekirdi diye düşünüyorum.

   mediforum.net de eğer mümküğn ise elinizin görseli ile beraber bir konu açablirseniz daha çok tardımcı olacağımızı düşünüyorum.

   Sil
 6. Dekstroz serum kullandim ilaç yok birsey olurmu.elim şişti

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Takip edin şişme miktarına bağlıdır elbette ancak bir şey olacağını sanmam. Yüksek te tutun elinizi bir süre. Eğer parmaklarınızda morarma veya şişliğin uzun süre inmemesi artması gibi durumlar var ise , sağlık kuruluşuna elbette başvurun.

   Sil
 7. Merhaba bir kaç gün önce hastaneye gittim hemşire koluma serum taktı ama o günden beri kolumda ağrı ve yanma oluyor acaba hangi bölüme gitmeliyim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şişlik, morluk var mı bakın. Bazen serumdan sonra gerilme ve ağrı olabiliyor bu ağrı genellikle bir kaç gün içinde kötüleşmeden geçer ama daha ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cildiye de olur ama uzmanlıklarda bu durum için randevu belki bulamazsınız. Aile hekimi de olur, acil servisleri meşgul etmemek gerek o yüzden olur ama olmasa daha iyi. Özetle herhangi bir birimde göstererek durumu anlamak daha doğru olabilir.

   Sil
 8. bir ay önce ameliyat oldum damarlarımda yer yer şişlikler var ne yapmam gereli bilgilendirirseniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne ameliyatı oldunuz, damarlar neden şiş, serum takıldıgından mı ameliyatla ılgılı bır durum mu bunları bılmeden gormeden ne onerelım sıze?

   Sil
 9. Mr cekilmekmi için ilaç verildi ilaç deri altına gitmis buz tedavisi yaptım. ama kolum da hafif ağrı var ne yapmam gerekiyor ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorunuza yanıt çok uzun olacağı için, yanıt ve önerileri bir konu açarak yazdım buradan okuyabilirsiniz. Geçmiş olsun...

   Sil
 10. Merhaba
  3 aylık bebeğim de idrar yolu enfeksiyonu vardi ve damardan antibiyotiğe başladılar fakat damar yolu kaymış ve antibiyotik damar dışına enjekte edildi şişlik var ve kızardı hemsire hanım geçeceğini söyledi ama içim rahat etmiyor korkmalı mıyım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hemşire hanım görmüş değerledirmiş, kötü olsa idi önlemini alırdı. Antibiyotikler çok zarar vermiyor, geçecektir. damar yolunun olduğu kısmı kalp seviyesinden yukarıda tutmaya çalışın geçecektir, hatta şu an geçmiş olması lazım çoğunluğu

   Sil

 11. Merhabalar ben 6 sene önce dogum yaptım serum derı altına kaçmiş amilattan çıkana kadar sızmaya devam etmiş her türlü tedavi gürdüm fayda görmedim şu an bile çok ağrıyor ve morluk var aşırı derecede ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu şikayetler 6 sene önce olan olaydan sonra oldu ve hala devam mı ediyor?

   Sil

 12. Evet helen devam ediyor üstelik gittikçe Ağrılar artıyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 6 senedir devam eden bir durumu malesef bu öneriler ile çözemeyiz, yakın zamanda bir hekime görünmeniz gerekir. Cildiye olabilir seçiminiz.

   Sil
 13. Iyi günler bugün tomografi çekindim ama ilacin birazi damar altına gitmis şu an kolum şiş gerkin ve hafif agri var ne yapmam lazım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar

  1. Geçmiş olsun, Yukarıdaki makalede belirtilenleri uygulayabilirsiniz. Bunun yanında tomo çekilirken kullanılan ilaçlar irritan yani zarar verici olabiliyor bu nedenle ağrınız olacaktır.

   Etkilenen uzvunuzu kalp seviyesinden yukarıda tutmanız dolaşıma yardımcı olacaktır. Bunun yanında ağrı için soğuk uygulama dolaşım için sıcak uygulama faydalı olacaktır.

   Takip ediniz, şişliğin inmesi ve rahatlama olması biraz zaman alacak ama daha kötüye giden durumlar gözlemler veya hissederseniz bir hekime görünmenizde fayda olabilir.

   Sil
 14. İyi günler 6baylık bebeğime serum takıldı ayağı şişmeye başlayınca söyledim deri altına sızma yaptığı söylendi ayağı hala şiş bişey olmuycağını söylediler ama hala endişeliyim ne taktıkları tam olarak bilmiyom alerji için gittik enfeksiyon olabileceğini söyledi doktor bey şişlik için Bi öneriniz varmı acaba ne yapmam gerekiyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ayagını kalp sevıyesınden yukarıda tutacak sekılde yatırın.. destekleyın yanı hareketsız kalmasın cok o ayak. Masaj felan yapacaksanız cok nazık davranın . bır ıkı gune gececektır, 6 aylık bebeğe takılan ilaçların çok irritan yani yakıcı olduğunu sanmam. Zaten uyarırlardı öyle olsa. Bir iki güne şişlikte azalma olmaz ise tekrar başvurun.

   Bunun yanında gözlemleyin özellikle ayak parmak uçlarında morarma gibi durumlar olmamasına dikkat edin. Oluyorsa gene başvurun.. Bu şekilde geçmiş olsun.

   Sil
 15. Merhaba 15 gün önce dış gebelik için laparaskopi ameliyatı oldum serum taktıklarında kolum şişti sonra sardılar biraz indi ama dirsek kısmına yakın yerde hafif şişlik kaldı kendim evde alkolle de sardım hemşireler geçer demişlerdi ama geçmedi ne yapmam lazım hangi serumu ve de kolumu sararken ne kullandıklarını bilmiyorum şişliğin geçemesi için ne yapmalıyım ağrı ya da kızarıklık yok
  Damar yolunu çıkardıklarından bir kaç gün sonra da damarda 2 cm kadar yerde sertlik oldu normal mi
  Kolumu uzun bir süre düz bir şekilde kaldı ondaan olma ihtimali var mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Geçmiş olsun. Kolunuzu kalp seviyesinden yüksekte tutmaya çalışın. Yaşadığınız durum normal. Morluk ve biraz sertlik bir miktar uzun süre kalabiliyor. Ağrının geçmiş olması güzel. Yukarıda ki konuda anlatılanları uygulayabilirsiniz. Ayrıca hala geçmeyen morarması artan ağrısı artan bir durumda ise en yakın hekime başvurun.

   Sil
 16. Annem 7 mayısda kemoterepi alırken deri altına kaçtı çok ağrısı var. Hematoloji doktoru krem verdi soğuk uygulayın dedi ama genede yanık devam ediyor ağrısıda dinmedi ne yapmalıyıx

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Doktora görünmüşsünüz, yukarıdaki yazıdakiler yapabilecekleriniz, işte aliniz yüksekte olsun, masaj vesaire hepsi yazıyor. Ama kemoterapi ilacı hangisi bilmiyorum ama tahriş edici muhtemelen. Yani bunun müdahalesi var. Orada kemoterapi aldığınız yerde her ilaç için ayrı ayrı yazılmış damar dışına kaçtığında yapılması gerekenler listesi var ve öneriler listesi.

   Örneğin, altuzan alırken oldu şu yapılacak, doxorubicin alırken oldu şu yapılacak, flurasil alırken oldu şu yapılacak gibi.

   Bu liste size kemoterapi veren birimde olur. Oradan bunu temin edin fotosunu çekin vesaire.

   Orada evde yapacaklarınızda yazar. Ayrıca o an yapılacak şeyler de yazar.

   Çünkü her ilaca farklı yaklaşımda var yukarıdaki genellerin yanı sıra. Geçmiş olsun

   Sil
 17. Merhaba. KBB doktoru boğaz ve kulak ağrısı için serum verdi. İçinde Desefin, Arveles, Dekort, Asist, İzotonik250, Genim? gibi ilaçlar var. Serumu alınca ağrı falan olmadı, çıkarınca kanamıştı biraz. Serumdan yarım saat sonra sabunlanıp banyo yaptım, bir yarım saat sonra da telefonda konuşurken farkında olmadan damar yolunun olduğu yerin tekrar kanayıp kuruduğunu ve iğne yerinin koyu kırmızı renkte mercimek tanesi kadar şiştiğini gördüm. Şu an kanama ve ağrı yok ama şişlik duruyor. Sebebi nedir, bir tehlikesi var mı? Ne yapmalıyım? Bilgilendirmeniz ricasıyla...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öncelikle geçmiş olsun. Yukarıdaki yazıda bahsedilen konu yani damar dışına serum sızması değil anlattığınız. Damar yolunuzun çıktığı yere bir süre bastırarak kanamayı durdurmanız gerekir. Bu kişilerin kullandığı ilaçlara veya kişiden kişiye değişen ama ortalama 1-3 dk bastırarak kanamanın durdurulması demek. Eğer yeterince sabit bası uygulamaz iseniz, kanama durmuş gibi görünür ancak içeri sızıntı veya elbiselerinizin o bölgelerin üst kısımlarına uyguladığı basınç veya sizin bir yere yaslanmanız, kıvırmanız gibi bölgede basınç oluşturacak hareketleriniz kanamasını veya sızıntı olmasını sağlayabilir. Bu durumda bir miktar şişlik ve morluk oluşabilir.

   Bahsettiğinizden anladığım. Kanamanın durduğu. Sonraki süreçte yıkanmanız ve bölgenin yıkanması ile orada tekrar bir hareketliliğin başladığı ve kanamanın tekrar olması. Bunlar normal . Kendiliğinden durmuş pıhtı oluşmuş ama bu süreçte sızıntı kanama biraz şişlik yapmış. Geçecektir ve normaldir.

   Yazdıklarım elbette sizi ve kolunuzu görmeden anlattıklarınıza ve tecrübelerime dayanan yorumdur. Eğer bir farklılık, devam eden rahatsızlık veya size göre anormal olan herhangi bir durum hissediyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gösterin. Tekrar geçmiş olsun

   Sil
 18. Bugün tomografi cekingim ilaclı ama deri bosluna aktı kolum cok sisti

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlaçlı radyografi de kullanılan ilaçlar deri altı için tahriş edici olabiliyor. Dikkatli gözlem ve doktora başvurmanız sizin için iyi olur. Geçmiş olsun

   Sil
Yorumlarınız bizim için değerli, lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin.

Arşiv

İletişim Formu

Gönder